Big Release Sutra Part 3

Part 1 / Part 2 / Part 3


Currently, there is no English translation for this sutra.
Please read the Chinese version for now.

() (tōng) (fāng) (guǎng) (chàn) (huǐ) (miè) (zuì) (zhuāng) (yán) (chéng) () (jīng) ( ) (juǎn) (xià)

(ěr) (shí) ( ) (shì) (jiā) (móu) () () (yīn) (xìn) (xiàng) () () ( ) (wèi) () (qiè) (zhòng) (shēng) () () () (shēn) (wèn) (zhū) () (míng) ( ) () (shuō) (shí) (fāng) (sān) (shì) (zhū) () ( ) (shí) (èr) () (jīng) () () () (sēng) () ( ) () () () (shī) () (hǒu) ( ) (shī) () (hǒu) (zhě) (míng) (jué) (dìng) (shuō) ( ) (jué) (dìng) (shuō) (zhě) ( ) (míng) (zhī) () (lái) (cháng) (zhù) () (miè) ( ) () (shuō) (zhòng) (shēng) (jìn) (yǒu) () (xìng) ( ) (tiān) () () (wèi) (wài) (dào) (guī) () () (zuò) (shī) (hǒu) ( ) () (shì) (xiǎn) (shuō) (jìng) ( ) (chū) (guǎng) (cháng) (shé) (biàn) () (sān) (qiān) () (qiān) (shì) (jiè) ( ) () (qiè) (shì) (jiè) ( ) (liù) (zhǒng) (zhèn) (dòng) ( ) (liù) (zhǒng) (zhèn) (dòng) (zhě) ( ) (dōng) (yǒng) 西() () 西() (yǒng) (dōng) () ( ) (nán) (yǒng) (běi) () (běi) (yǒng) (nán) () ( ) (zhōng) (yǒng) (biān) () (biān) (yǒng) (zhōng) () ( ) (shì) (míng) (liù) (zhǒng) (zhèn) (dòng) ( ) () (cóng) (shé) (gēn) (fàng) () (guāng) (míng) ( ) () (guāng) () (zhào) ( ) () (guāng) () (zhào) (zhě) ( ) (zhuǎn) () (cháng) () (wèi) (cháng) ( ) (zhuǎn) () (jìng) () (wèi) (jìng) ( ) (zhuǎn) () () (wèi) () ( ) (zhuǎn) () (míng) () (wèi) (míng) ( ) (ěr) (shí) ( ) () (guāng) (suǒ) (zhào) (zhī) (chǔ) ( ) (shān) (lín) (guó) () ( ) (jiāng) () () (hǎi) ( ) (tiě) (wéi) (shān) (chuān) ( ) () (qiè) () () ( ) (gāo) (xià) (píng) (zhèng) ( ) (jiē) () (qīng) (jìng) ( ) () (zhū) (huì) (è) ( ) (yóu) () (dōng) (fāng) (qīng) (jìng) (zhuāng) (yán) 滿(mǎn) (yuè) (shì) (jiè) ( )

(ěr) (shí) ( ) (shì) (jiā) (fēn) (shēn) (zhū) () ( ) (cóng) (kōng) (huà) (xià) ( ) (yóu) () () (huá) ( ) (cóng) () (huà) (chū) ( ) (yóu) () (yǒng) (yún) ( ) (biàn) 滿(mǎn) () (kōng) ( ) (jiān) () (kōng) (chǔ) ( ) (shì) (shí) (huà) () () (kǒu) (tóng) (yīn) ( ) (jiē) (yán) () (lái) (cháng) (xìng) () (miè) ( ) (shuō) (zhū) (zhòng) (shēng) ( ) (jiē) (yǒu) () (xìng) ( ) (shuō) () (qiè) () (jiē) (guī) () (kōng) ( ) (wàn) (hèng) (yīn) (guǒ) ( ) (jiē) (guī) () (chéng) ( ) (zhòng) (shēng) (jiàn) (zhī) ( ) (shuō) (shì) () () ( ) () (rán) () (xiàn) ( ) (wéi) (jiàn) (shì) (jiā) (zài) (běn) (zuò) (shàng) ( ) (dāng) () (ěr) (shí) ( ) () (qiè) () (zhòng) ( ) (jiē) (jiàn) (huà) () ( ) (suǒ) () (jiàn) (zhě) ( ) (jiē) (shì) (shì) (jiā) (wēi) (shén) (zhī) () ( ) (shì) (jiā) () () ( ) (xiàn) () (shén) (tōng) (wēi) () () (shí) ( ) (shì) (shí) (zhòng) (zhōng) () (shí) (héng) () (shā) () () () () (shēng) () (rěn) ( ) () (wàn) (shēng) (wén) () () (chéng) (xīn) ( ) (shí) (qiān) () (qiū) () (ā) (luó) (hàn) (dào) ( ) (wàn) () (qiān) () (qiū) () () (ā) () (hán) (dào) ( ) () () (yōu) () (sāi) () () (tuó) (hán) (dào) ( ) (shí) () (yōu) () () () () (tuó) (huán) (dào) ( ) () (liàng) (tiān) (rén) () () (yǎn) (jìng) () (shí) 宿() (mìng) ( ) (zhī) (yǒu) (wèi) () () (jiē) () (cháng) ( )

(ěr) (shí) ( ) (zhòng) (zhōng) (shī) () (hǒu) () () () () () ( ) () (cóng) (zuò) () (zhèng) () () (dǐng) () () () (ér) (bái) () (yán) ( ) (shì) (zūn) () (shàng) (suǒ) (shuō) ( ) (wén) () (míng) () (miè) (zuì) ( ) (wén) () (míng) () (miè) (zuì) ( ) (wén) (sēng) (míng) () (miè) (zuì) ( ) (wèi) () () (wèi) () () (wèi) (sēng) () ( ) () () () () (yìng) (qiú) () ( ) () () () () (yìng) (qiú) () ( ) () () (sēng) () (yìng) (qiú) (sēng) ( ) () () (qiú) (sān) ( ) () (shàng) (suǒ) (shuō) (wéi) (yǒu) () (chéng) ( ) (zhòng) (shēng) (jiàn) (sān) ( ) () () (shuō) (sān) ( ) () (kuàng) (zhòng) (shēng) ( ) () (gào) (shī) () (hǒu) () () () () () (yán) ( ) (shàn) (zāi) (shàn) (zāi) ( ) (kuài) (wèn) (shì) () ( ) () () (zhòng) (shēng) ( ) () (tīng) () (tīng) ( ) (jīn) (dāng) (wèi) () (fēn) (bié) (jiě) (shuō) ( ) (fēi) (dàn) () () ( ) (fēi) (dàn) () () ( ) (fēi) (dàn) (sēng) () ( ) (jiē) (shì) (zhòng) () ( ) () (shì) (zhòng) (shēng) (guī) (chǔ) () () ( ) () () (sēng) (zhě) (shì) (zhèng) (míng) (zhī) (shí) ( ) () () (zhòng) (shēng) ( ) (ruò) (yǒu) (xīng) () ( ) () (shēng) (yàn) () ( ) (niàn) () (duō) () ( ) (qiú) (chū) (sān) (jiè) (fán) (nǎo) () (hǎi) ( ) (fāng) (guǎng) (jīng) (diǎn) (wèi) (zuò) () (chuán) ( ) (shàn) (nán) () ( ) () () (shì) () ( ) () () (shì) (sēng) ( ) (sēng) () () (wèi) ( ) () (wèi) (shì) (kōng) ( ) () (wèi) (kōng) (yǒu) (wèi) (kōng) ( ) (nèi) (kōng) (wài) (kōng) ( ) () (kōng) (xiǎo) (kōng) ( ) (jiē) (guī) () (kōng) (gèng) () (bié) (kōng) ( ) (shàn) (nán) () ( ) () (xiàng) (suǒ) (wèn) (yìng) (dāng) (qiú) () ( ) () () (qiú) (sān) ( ) (shàn) (nán) () ( ) () () (yǒu) (rén) () (wèi) () (kōng) ( ) (chǔ) (chǔ) (yóu) (xíng) (cáng) () () (shēn) ( ) () () () (kōng) ( ) (shàn) (nán) () ( ) (shí) (fāng) () (shuō) () () (suǒ) (shuō) ( ) (wàn) (shàn) (yīn) (yuán) (sān) (bǎo) (sān) (chéng) ( ) () (guò) (yǒu) () ( ) (wèi) (chū) (zhōng) (hòu) (shàn) ( ) () (qiè) (zhòng) (shēng) (fēn) (bié) (shuō) (sān) ( ) (shì) () (míng) (wèi) () (xiàng) (sān) (bǎo) ( ) (shī) () (hǒu) () () (yán) ( ) (shàn) (zāi) (shàn) (zāi) ( ) (shí) () (shèng) (jiào) ( ) () () (jiǔ) (zhī) ( ) (wèi) (zhū) (zhòng) (shēng) ( ) (wèn) () () (shì) ( ) (shī) () (hǒu) () () () () () () (bái) () (yán) ( ) (shì) (zūn) () () (suǒ) (shuō) () (èr) () (sān) ( ) (shì) (fāng) (guǎng) (jīng) (diǎn) ( ) (zhū) () (zhī) () ( ) () () () (dào) ( ) (xué) (zhě) (yǎn) () ( ) (shè) (zhū) (xié) (jiàn) ( ) (jiù) () (shī) (xīn) ( ) () (sān) (è) (dào) ( ) (kāi) () (shàng) () () (mén) ( ) (jìn) (zhū) (shēng) (wén) () () () (chéng) ( ) () (dāng) () () (tuó) (luó) () (zhòu) () (shǒu) () (zhī) ( ) (jìng) (chí) (jiè) (hèng) (xiū) (xué) (shì) (jīng) () (dāng) () (zhī) ( ) (huò) () (yǒu) (rén) (jìng) (shì) (jīng) (diǎn) ( ) (xiū) (hèng) () () ( ) (huò) (yǒu) (è) () () (lái) (nǎo) (luàn) ( ) 使(shǐ) (zhū) (è) () () () () 便(biàn) ( ) (shì) (zūn) () () (shì) (jīng) ( ) (lìng) () (jiǔ) (zhù) ( ) (jìn) () () (xìng) ( ) () (yán) ( ) (shàn) (nán) () ( ) () () (shì) (jīng) () () (sān) (bǎo) ( ) () () (xíng) (jiào) (zhě) ( ) (ěr) (shí) ( ) (shī) () (hǒu) () () ( ) () () () (qián) (ér) (shuō) (zhòu) (yuē) ( )

() () () (tuó) ( ) () () () () ( ) () () (sēng) (qié) ( ) (ā) (dǎn) () (tuó) (luó) () ( ) (duō) (tuó) () ( ) (ā) (qié) (shé) () ( ) () () ( ) () () ( ) () () () () () ( ) () (shě) () (tuó) () () (shě) (nuó) ( ) () () (luó) (xiū) () () () () () () () ( ) () ( ) (lóu) () (chā) () (duō) () () ( ) (zhē) () ( ) (hóu) (lóu) (hóu) (lóu) ( ) (shī) () () ( ) (màn) (duō) (luó) (màn) (duō) (luó) ( ) (suō) ()

() () (bǎi) (biàn) (yòu) (rào) () () ( ) () (shì) () () ( ) () () (sān) (shí) ( ) () () () () ( ) () (niàn) () (jīng) ( ) (cún) (xīn) (fāng) (guǎng) ( ) (gèng) () () (jìng) ( )

(shì) (zūn) ( ) (shì) (tuó) (luó) () (zhòu) ( ) () (bǎi) (wàn) () (zhū) () (suǒ) (shuō) ( ) () (jīn) (shuō) (zhī) ( ) (ruò) (yǒu) (bàng) () (zhòu) (zhě) ( ) () (wèi) (bàng) () (zhū) () () (lái) ( ) () (bàng) () (zhòu) (zhě) ( ) (shì) (shì) () (dào) () (chéng) ( ) () (chū) (sān) (jiè) ( ) () () () ( ) (shì) (zhòu) (néng) (lìng) (shī) (xīn) (zhě) ( ) 使(shǐ) () (běn) (xīn) ( ) (shì) (tuó) (luó) () (zhòu) ( ) () (jīng) () (ěr) (wén) () (shū) (xiě) ( ) () (shí) (jiǔ) (ròu) (zhāi) (jiè) () (shǒu) ( ) () () (lùn) () ( ) () () (kuì) (shì) ( ) (cháng) (xíng) () () ( ) (guì) () (zuò) (chán) ( ) (shì) (rén) (huò) (cóng) () (liàng) (jié) (lái) (sān) (zhàng) (zhòng) (zuì) ( ) (wén) () (zhòu) () (zhì) (xīn) (shòu) (chí) ( ) () () () (sòng) (jīng) (niàn) () (wàng) ( ) (shì) (rén) (nǎi) (zhì) () () () (duò) (sān) () ( ) () (gào) (shī) () (hǒu) () () (yán) ( ) (shàn) (zāi) (shàn) (zāi) ( ) (néng) () (sān) (bǎo) ( ) () (niàn) (zhòng) (shēng) ( ) (lìng) (chū) (sān) (yǒu) ( ) (shuō) () (shì) (zhòu) () (zuò) () () ( ) () (liàng) (xué) (rén) ( ) (kāi) (chǎn) (dǎo) (jiào) ( ) (duàn) (zhū) (xié) (jiàn) ( ) (shàn) (nán) () ( ) () (qiè) (zhòng) (shēng) (wén) () (míng) (zhě) ( ) (zhòu) (yīn) (shēng) (zhě) ( ) (xìn) (jìng) () (huǐ) ( ) (shì) (rén) (xiàn) (shì) (ān) (wěn) ( ) () () (mìng) (zhōng) ( ) (cháng) (jiàn) (zhū) () ( ) () () (jiàn) () ( ) () (jiàn) () (shēn) ( ) (bìng) (zhū) () () ( ) () (zhī) () (zuò) () ( ) (jué) (dìng) () (yǒu) () ( ) () (qiè) (jiàn) () (xìng) ( ) (dōu) (yóu) (qīng) (jìng) (xìn) ( ) (wàn) (shàn) (chéng) () (dào) ( ) (huì) (shě) () (qiè) (è) ( ) () (yán) ( ) (ruò) (yǒu) (shàn) (nán) () (shàn) () (rén) ( ) (néng) () () (miè) (hòu) ( ) (huò) () () () (huò) () () () ( ) (huò) () () (shí) (huò) () () (niàn) ( ) () (bài) (sān) (shì) (shí) (fāng) (zhū) () ( ) (shí) (èr) () (jīng) ( ) (zhū) () () () ( ) (xīn) (niàn) () (chéng) ( ) () () () () ( ) (shì) (rén) () (niàn) ( ) () (dàn) (zhǐ) (qǐng) ( ) (shí) (è) () () ( ) () (bàng) (fāng) (děng) ( ) () (qiè) (è) () ( ) () (jiē) (chú) (miè) ( ) () (yǒu) () () ( ) (ruò) (yǒu) () (qiū) () (qiū) () ( ) (ruò) () () ( ) (ruò) (shā) () ( ) (ruò) (shā) () () ( ) (huò) (shī) (běn) (xīn) ( ) (shēn) (fàn) () (zhòng) () (jìn) ( ) (liù) (zhòng) (shí) (è) () () ( ) (fěi) (bàng) (fāng) (děng) ( ) (jīn) (ruò) (shēng) (xìn) ( ) () (bài) () (shì) (shí) (fāng) (sān) (shì) (zhū) () (míng) (zhě) ( ) () (shì) (è) () ( ) () () (chú) (miè) ( ) () (yǒu) () () ( ) (zuò) (shì) () () ( ) (ěr) (shí) ( ) (dìng) (guāng) () (shí) (shàn) (jiàn) (wáng) () () (sān) (qiān) (rén) () ( ) () (rán) (zhī) (qǐng) (lái) (zhì) () (suǒ) ( ) (dǐng) () () () (tóng) (shēng) (bái) () (yán) ( ) (shì) (zūn) ( ) () (děng) (huò) (cóng) () (liàng) (jié) (lái) (zào) (zuò) (è) () () () () (shuō) ( ) (huò) (fàn) (shí) (è) (huò) (fàn) () () () (bàng) (fāng) (děng) ( ) (huò) (zào) () (liàng) (ā) (sēng) (zhī) (zuì) ( ) (qiú) () () (lái) (shí) (èr) () (jīng) ( ) (zhū) () () (zhòng) () () (chàn) (huǐ) ( ) (wéi) (yuàn) (tīng) () ( ) () (yán) ( ) (shàn) (zāi) (shàn) (zāi) ( ) () (xīn) (nán) (shēng) ( ) (shàn) (gēn) (nán) () ( ) () (chàn) (shí) (è) ( ) () (chàn) () () ( ) (nǎi) (zhì) () (chǎn) () () (jiàn) () (xìng) (zhě) ( ) (yìng) (dāng) () (shì) (suí) () (shuō) (zhī) ( ) (ěr) (shí) ( ) (sān) (qiān) (rén) (wén) () () (yīn) ( ) (zhèng) () () () () (zhǎng) (zuò) () ( ) (piān) (tǎn) (yòu) (jiān) (yòu) () (zhuó) () ( ) (zuò) () (shì) (yán) ( ) (shì) (zūn) ( ) () (děng) (jīn) (zhě) ( ) (guī) (mìng) (shí) (fāng) () ( ) (guī) (mìng) (shí) (fāng) () ( ) (guī) (mìng) (shí) (fāng) (sēng) ( ) () () (guī) (mìng) ( ) () (shǒu) (dōng) (fāng) (ā) (chù) () ( ) () () (guī) (mìng) (nán) (fāng) (bǎo) (xiàng) ( ) () (shǒu) 西() (fāng) (ā) () (tuó) () ( ) () () (guī) (mìng) (běi) (fāng) (miào) (shèng) ( ) () (shǒu) (shàng) (fāng) (xiāng) () () (lái) ( ) () () (guī) (mìng) (xià) (fāng) () (xiàng) ( ) () (shǒu) (dōng) (fāng) () (xián) () (shì) ( ) () () (guī) (mìng) (nán) (fāng) (chí) (shì) ( ) () (shǒu) 西() (fāng) (guān) (yīn) () (shì) ( ) () () (guī) (mìng) (běi) (fāng) 滿(mǎn) (yuè) ( ) () (shǒu) (shàng) (fāng) () (kōng) () (shì) ( ) () () (guī) (mìng) (xià) (fāng) (jiān) () ( ) () (shǒu) (běn) (shī) (dìng) (guāng) () (lái) ( ) () () (guī) (mìng) (wèi) (lái) () (xìng) ( ) () (shǒu) () (fāng) (fēn) (shēn) (huà) () ( ) (guī) (mìng) (jīn) (zhě) () (shī) (shì) (jiā) ( ) () (shǒu) () (shì) (wéi) () (wén) (shū) ( ) () () (guī) (mìng) (ā) (nán) (jiā) (shè) ( ) () (shǒu) (chū) (xiàn) () (dào) (shèng) (rén) ( ) () () (guī) (mìng) (yǒu) (jiào) (chū) (xīn) ( ) () (shǒu) () (zàng) (shí) (èr) () (jīng) (fāng) (děng) (zhèng) (diǎn) ( ) () () (guī) (mìng) (zhū) () (jīng) () ( ) () (shǒu) () (fēn) (shě) () (xíng) (xiàng) ( ) () () (guī) (mìng) (xiàn) (yǒu) () (shì) () (fāng) () (wáng) (dāo) () (shì) (fàn) (sān) (shí) (sān) (tiān) ( ) () (kōng) (tiān) (shàng) () (shàng) () (xià) (yǒu) (zhū) (shān) (lín) (shù) (xià) () (qiè) (shén) (xiān) ( ) (yǒu) () (shén) () (yǒu) (tiān) (yǎn) (zhě) (yǒu) (tiān) (ěr) (zhě) ( ) (yuàn) 使(shǐ) (wén) (zhī) (jiē) (wèi) (zhèng) (míng) ( ) (yuàn) () (qiè) (zhòng) (shēng) ( ) (ruò) (wèi) (chàn) (zhě) ( ) (jiē) () (miè) (zuì) ( ) (zuò) () (shì) (yán) ( ) () (děng) (huò) (cóng) () (shǐ) (shì) (jiè) () (jīn) (è) (shēn) ( ) (kuáng) (huò) (xīn) (luàn) () (liàng) (dào) (jiàn) ( ) (fán) (nǎo) (è) () ( ) () () () (chén) ( ) (suǒ) (zuò) (zhòng) (zuì) ( ) () () (jué) (zhī) ( ) (è) (xīn) (chì) (shèng) ( ) () (jiàn) (hòu) (shì) ( ) (dàn) (jiàn) (xiàn) (zài) ( ) () () (fán) (nǎo) ( ) (yuǎn) () (shàn) (gēn) ( ) (è) () (zhàng) () ( ) (jìn) (è) (zhī) (shí) ( ) () () (qiū) (biān) (zuò) (fēi) () ( ) () (qiū) () (biān) (zuò) (fēi) () ( ) () () () (biān) (zuò) (fēi) () ( ) (huò) () () (zài) (yòng) (sēng) (mán) () ( ) () () () (sēng) (biān) (huò) (zuò) (shì) (fēi) ( ) (huò) (shuō) (shì) (jiān) () (liàng) (è) () ( ) (huò) (shā) () () (shàn) (gēn) (zhòng) (shēng) ( ) (huò) (bàng) () (shī) ( ) () (shuō) (fēi) () ( ) (fēi) () (shuō) () ( ) (wèi) () (lái) () (cháng) ( ) (zhèng) () () (cháng) ( ) (sēng) (bǎo) () (cháng) ( ) () () (huì) (shī) ( ) (xìn) (shòu) (xié) () ( ) (shì) () (jīn) () ( ) () (liàng) () (wèi) ( ) () (liàng) (cán) (kuì) ( ) (guī) () (sān) (bǎo) ( ) (zhū) () () (bēi) ( ) (fāng) (děng) () () ( ) () () (zhī) (shí) ( ) (tīng) () () (děng) ( ) () () (chàn) (huǐ) ( ) (yuàn) (chú) () (liàng) (jié) () (lái) (shēng) () (zhòng) (zuì) ( ) (yuàn) (yòu) (gèng) () (zào) ( )

() () (shì) (zūn) ( ) () (děng) (huò) (cóng) () (liàng) (jié) (lái) (zào) (zuò) () () ( ) (huò) (fàn) (guò) () (wèi) (lái) (xiàn) (zài) (zhū) () (jìn) (jiè) ( ) (zuò) () (chǎn) () (hèng) ( ) () () (è) (yán) (fěi) (bàng) (zhèng) () ( ) (zào) (shì) (zhòng) () ( ) (wèi) (céng) (gǎi) (huǐ) ( ) (xīn) () (cán) (kuì) ( ) (huò) (fàn) (shí) (è) () () (děng) (zuì) ( ) () (zhī) (dìng) (fàn) () (shì) (zhòng) (shì) ( ) (běn) (xīn) (chū) () () (wèi) (cán) (kuì) ( ) () (shòu) (gòng) (yǎng) ( ) (wèi) (céng) () () ( ) () () (zhèng) () (wèi) (yǒu) () () (jiàn) () (zhī) (xīn) ( ) () () (zhōng) (jiān) (huǐ) () (qīng) (jiàn) ( ) (yán) (duō) (guò) (è) ( ) (huò) () (shuō) (yán) ( ) () () () (sēng) ( ) (huò) (zào) () (shì) (shí) (è) () () () (jiān) (zhòng) (zuì) ( ) (shì) () (jīn) () () (liàng) () (wèi) () (liàng) (cán) (kuì) ( ) (guī) () (sān) (bǎo) ( ) (zhū) () () (bēi) ( ) (fāng) (děng) () () ( ) () () (zhī) (shí) ( ) (tīng) () () (děng) ( ) () () (chàn) (huǐ) ( ) (yuàn) (chú) () (liàng) (jié) () (lái) ( ) (shēng) () (zhòng) (zuì) ( ) (yuàn) (yòu) (gèng) () (zào) ( )

() () (shì) (zūn) ( ) () (děng) (huò) (cóng) ( ) () (liàng) (jié) (lái) ( ) (huò) () (dào) (jiàn) ( ) () (zhòng) (zhī) () ( ) (shuō) (tōu) (lán) (zhē) ( ) (tōu) (lán) (zhē) () ( ) (shuō) (wèi) () (zhòng) ( ) (fàn) (shuō) (fēi) (fàn) ( ) (fēi) (fàn) (shuō) (fàn) ( ) (qīng) (zuì) (shuō) (zhòng) ( ) (zhòng) (zuì) (shuō) (qīng) ( ) (jìng) (jiàn) () (jìng) ( ) () (jìng) (jiàn) (jìng) ( ) (huò) () (xié) (jiàn) ( ) (zàn) (shuō) (shì) (diǎn) ( ) () (jìng) () (jīng) ( ) (zhū) (è) (lùn) () ( ) (chù) () () (jìng) ( ) (zhēn) (shì) () () ( ) () (wèi) () () ( ) (zhēn) (shì) () () ( ) () (wèi) () () ( ) (huò) () (xìn) (shòu) ( ) (liù) (shī) (suǒ) (shuō) ( ) (huò) (zuò) (shì) (yán) ( ) () (lái) (jīn) () ( ) () (jìng) (niè) (pán) ( ) (sān) (bǎo) () (cháng) ( ) (shēn) (xīn) () (huò) ( ) () (liàng) (dào) (jiàn) ( ) (shì) () (jīn) () ( ) () (liàng) () (wèi) ( ) () (liàng) (cán) (kuì) ( ) (guī) () (sān) (bǎo) ( ) (zhū) () () (bēi) ( ) (fāng) (děng) () () ( ) () () (zhī) (shí) ( ) (tīng) () () (děng) ( ) () () (chàn) (huǐ) ( ) (yuàn) (chú) () (liàng) (jié) () (lái) ( ) (shēng) () (zhòng) (zuì) ( ) (yuàn) (hòu) (gèng) () (zào) ( )

() () (shì) (zūn) ( ) () (děng) (huò) (cóng) ( ) () (liàng) (jié) (lái) ( ) () (jīn) () (xíng) ( ) (huò) (fàn) (zhāo) () (sēng) () ( ) (huò) (fàn) (shí) (fāng) (sēng) () ( ) (huò) (fàn) (xiàn) (qián) (sēng) () ( ) (huò) (fàn) () () (sēng) () ( ) (nǎi) (zhì) () () (qiū) () ( ) () (qiè) (tán) (yuè) () ( ) (huò) () () (chēng) ( ) () () (zhèng) () ( ) () (chán) () (guǒ) ( ) (yuán) (shì) (è) () ( ) () (shàn) (yīn) (yuán) ( ) (huò) (běn) (chū) (jiā) ( ) (zào) (zuò) () (zhòng) ( ) () (jìn) (liù) (zhòng) ( ) (shí) (sān) (sēng) (cán) ( ) (èr) () (dìng) () ( ) (sān) (shí) (shě) (duò) ( ) (jiǔ) (shí) () (duò) ( ) () (chàn) (huǐ) () ( ) (zhòng) (duō) (xué) () ( ) () (miè) (zhēng) () ( ) (huò) (fàn) () (shì) ( ) () () (zhū) (jiè) ( ) (cóng) () () (luó) ( ) () (zhì) () (zhòng) ( ) (huò) () () () ( ) (fěi) (bàng) (zhèng) () (shèn) (shēn) (jīng) (diǎn) ( ) (zào) () (chǎn) () (hèng) ( ) () (cáng) () (huǐ) ( ) () () (zēng) (zhǎng) ( ) (céng) (wén) () (shuō) ( ) (ruò) (fàn) () (zhòng) ( ) (nǎi) (zhì) () () ( ) (huò) (bàng) (zhèng) () ( ) (ruò) () () () ( ) (dìng) (duò) () () ( ) (zhū) () () () ( ) (shēng) (wén) (yuán) (jué) ( ) () (néng) (jiù) () ( ) (shī) (sēng) () () ( ) (zhū) (tiān) (shì) (rén) ( ) () () (néng) (jiù) ( ) (shì) () (jīn) () ( ) () (liàng) () (wèi) ( ) () (liàng) (cán) (kuì) ( ) (shì) () (jīn) () ( ) (guī) () (sān) (bǎo) ( ) (guò) () (duō) (bǎo) ( ) (wèi) (lái) (qiān) () ( ) (xiàn) (zài) (fēn) (shēn) (zhū) () (shì) (jiā) ( ) (zhū) () () (bēi) ( ) (fāng) (děng) () () ( ) () () (zhī) (shí) ( ) (tīng) () () (děng) ( ) () () (chàn) (huǐ) ( ) (yuàn) (chú) () (liàng) (jié) () (lái) ( ) (fán) (nǎo) (zhàng) () (zhàng) (bào) (zhàng) () (chóng) () (jiān) (shí) (è) (zhòng) (zuì) ( )

() () (shì) (zūn) ( ) () (děng) (jīn) (zhě) ( ) (wèi) (zhū) (zhòng) (shēng) ( ) () () () (shēn) ( ) (shí) (fāng) () (qián) ( ) (jīn) (zhě) (chàn) (huǐ) ( ) () (qiè) (zhòng) (shēng) ( ) () (liàng) (jié) (lái) ( ) () (shí) (zhū) () ( ) () () () (ēn) ( ) () (jiě) (shàn) () ( ) (zào) (zuò) (zhòng) (è) ( ) () (shì) (zhǒng) (xìng) ( ) () (zhū) (cái) (bǎo) ( ) (shèng) (nián) (fàng) () ( ) (zuò) (zhū) (è) () ( ) (suí) (xīn) (suǒ) (zuò) ( ) () (jiàn) () (guò) ( ) (fán) () () (xíng) ( ) () (zhì) (àn) () ( ) (qīn) (jìn) (è) (yǒu) ( ) (fán) (nǎo) (luàn) (xīn) ( ) () () (yīn) (yuán) ( ) (xīn) (shēng) 忿(fèn) (huì) ( ) () (zhī) (yàn) () ( ) () (zuò) (zhòng) (è) ( ) (qīn) (jìn) (fēi) (shèng) ( ) (yīn) (shēng) (qiān) () ( ) (pín) (qióng) (yīn) (yuán) ( ) (ér) (zào) (zhū) (è) ( ) () () () () ( ) (jiān) (chǎn) (zuò) (è) ( ) () (shǔ) () () ( ) (cháng) (yǒu) () (wèi) ( ) () () () (zài) ( ) (zhū) (jié) (nǎo) () ( ) (tān) () (huì) (chī) ( ) (ráo) (dòng) () (xīn) ( ) () (ài) (suǒ) () ( ) (zào) (zuò) (zhòng) (è) ( ) (shēn) (kǒu) () (è) ( ) (suǒ) () (sān) () ( ) (shì) (zhòng) (zuì) (děng) ( ) (jīn) () (chàn) (huǐ) ( ) (huò) () (gōng) (jìng) ( ) () () (shèng) (sēng) ( ) () (shì) (zhòng) (zuì) ( ) (jīn) () (chàn) (huǐ) ( ) (huò) () (gōng) (jìng) ( ) () () (yuán) (jué) ( ) () (shì) (zhòng) (zuì) ( ) (jīn) () (chàn) (huǐ) ( ) () () (zhì) () ( ) (fěi) (bàng) (zhèng) () ( ) () (zhī) (gōng) (jìng) ( ) () () (shī) (zhǎng) ( ) () (shì) (zhòng) (zuì) ( ) (jīn) () (chàn) (huǐ) ( ) () (huò) (suǒ) () ( ) (jiāo) (màn) (fàng) () ( ) (yīn) (tān) (huì) (chī) ( ) (zào) (zuò) (zhū) (è) ( ) () (shì) (zhū) (zuì) ( ) (jīn) () (chàn) (huǐ) ( ) () (jīn) (gòng) (yǎng) ( ) (shí) (fāng) (zhū) () ( ) (yuàn) (zhū) (zhòng) (shēng) ( ) (lìng) (zhù) (shí) () ( ) () (lìng) () () ( ) () (lái) (zhèng) (jué) ( )

(ěr) (shí) ( ) () (gào) (shàn) (jiàn) (wáng) () ( ) (shàn) (zāi) (shàn) (zāi) () (shì) () (shì) ( ) () (néng) (guān) (shēn) () (shàn) (è) () ( ) (shēng) () () (wèi) () () (zhū) (è) ( ) () (wèi) (zhòng) (shēng) (chàn) (huǐ) (zhòng) (zuì) ( ) () (shì) (míng) () (shì) (zhēn) () (shì) ( ) () () (zhòng) (è) ( ) () (lìng) (zhòng) (shēng) ( ) (yuǎn) () (zhòng) (è) ( ) (shì) () (míng) () ( ) (shì) (zhēn) () (shì) ( ) () () (yuàn) (shēn) ( ) (xiān) (yuàn) (zhòng) (shēng) ( ) (lìng) () (zhèng) (jué) ( ) (shì) () (míng) () ( ) (shì) (zhēn) () (shì) ( ) (shì) (zhēn) () (shì) ( )

(ěr) (shí) ( ) (shàn) (jiàn) (wáng) () (sān) (qiān) (rén) ( ) (chàn) (huǐ) () () ( ) () () (zàn) ()

(wéi) () () (rén) () () () ( ) (sān) (jiè) () () () (qiè) (zhì)
() () (qiè) (děng) () () (děng) ( ) () (shǒu) (shì) (zūn) () (yǒu) ()
(fán) (rén) (xíng) (huì) (wèi) () () ( ) (qiú) (bào) () (cái) (ér) () (shī)
() () () (rén) () () (shì) ( ) (yuàn) (qīn) (zēng) (ài) () (děng) ()
() (jīng) (jìn) (rén) () (guī) (mìng) ( ) () (èr) () (zhōng) (zūn) (zuì) (shàng)
(zhì) (huì) (yǎn) (rén) (néng) (zhī) (jiàn) ( ) (zhū) (tiān) () (jiě) () (zhì) (huì)
(guò) () (wèi) (lái) (jīn) (zhū) () ( ) () (qiè) () (jiē) () (shǒu) ()
() (shì) () (jīn) (guī) (mìng) () ( ) () () (gōng) (jìng) (èr) (shì) (zūn)

(ěr) (shí) ( ) (shí) (fāng) (zhū) () () (wèi) (shàn) (jiàn) (wáng) () () (sān) (qiān) (rén) (ér) (shuō) () (jiào)

(ruò) () (qiú) () (dào) ( ) (cháng) (suí) (duō) (wén) (rén)
() (shì) (shàn) (shī) (xiàng) ( ) (chéng) () () () (jiǔ)
(ruò) (chí) (jiè) (qīng) (jìng) ( ) (shì) (míng) (shí) () (qiū)
(ruò) (yǒu) (néng) (guān) (kōng) ( ) (shì) (míng) () (sān) (mèi)
(ruò) (yǒu) (néng) (jīng) (jìn) ( ) (shì) (míng) (xíng) (dào) (rén)
(ruò) (yǒu) () (niè) (pán) ( ) (shì) (míng) (wèi) (shí) ()
(chí) (jiè) () (shā) (mén) ( ) () (jiè) (qīng) (jìng) ()
(bàn) (yuè) (cháng) () () ( ) (jié) (jìng) (xíng) () (shí)
(shēn) () (sēng) (qié) () ( ) () () (xíng) (suí) (shēn)
(zhū) (tiān) (jiē) (huān) () ( ) (gōng) (jìng) () (zhǎng) ()
() 使(shǐ) (zhū) (tiān) (rén) ( ) () (wèi) (zuò) () 使(shǐ)
() () (zhū) (xiǎo) (tiān) ( ) (fèng) (shì) (tiān) () (shì)
(jīn) () () (xiàn) (bào) ( ) (wèi) (lái) () () (liàng)
(chū) (jiā) (chí) (jìn) (jiè) ( ) (shì) (míng) (bào) () (ēn)
() () (shàn) (jiàn) (wáng) ( ) (chú) () () () ()
(shì) (jiān) () (qiè) (rén) ( ) (xīn) (shēng) (qīng) (jìng) (xìn)
(liǎo) (zhī) (shí) (fāng) () ( ) (cháng) (zhù) () (niè) (pán)
() (sēng) () () (rán) ( ) () (shì) (zhū) (rén) (děng)
(shì) (míng) (bào) () (ēn)
() () (shàn) (jiàn) (wáng)
(shì) (jiān) () (qiè) (rén) ( ) (xīn) () (fēn) (bié) (xiàng)
(liǎo) (zhī) () (chéng) (dào) ( ) (guò) () (bìng) (wèi) (lái)
(shí) (fāng) () (xiàn) (zài) ( ) (wéi) (yǒu) () () (chéng)
() (èr) () () (sān) ( ) (ruò) (néng) () (shì) ()
(xīn) () (fēn) (bié) (xiàng) ( ) () (shì) (zhū) (rén) (děng)
(shì) (míng) (bào) () (ēn) ( ) () () (shàn) (jiàn) (wáng)
(ruò) (néng) (yǒu) () (rén) ( ) () () (miè) () (hòu)
(xīn) (cháng) (shēng) (xìn) (jiě) ( ) (jiē) (yán) (zhū) (zhòng) (shēng)
() (yǒu) () (lái) (xìng) ( ) () (shì) (zhū) (rén) (děng)
() (míng) (bào) () (ēn) ( ) (ruò) (xiū) () (niàn) (shàn)
() (qiú) (tiān) (guǒ) (bào) ( ) (zhí) (xiàng) () (shàng) (dào)
() (míng) (bào) () (ēn) ( ) () () (shàn) (jiàn) (wáng)
() () (miè) () (hòu) ( ) (ruò) (néng) (yǒu) () (rén)
() () () (shì) (jīng) ( ) (jìng) (zhòng) () () (sēng)
(xiào) (shùn) (gòng) (yǎng) (shī) ( ) () (shì) (zhū) (rén) (děng)
() (míng) (bào) () (ēn) ( ) (ruò) (rén) (shě) () (cái)
(yǐn) (shí) () () () ( ) () (shī) (zhū) () (zhòng)
() (míng) (bào) () (ēn) ( ) () () (shàn) (jiàn) (wáng)
() () () () (zhōng) ( ) (yǒu) (néng) (huà) () (rén)
() () (tīng) (shì) (jīng) ( ) () (shèng) (bié) (gòng) (yǎng)
(bǎi) () () () (zhòng) ( ) () (shì) () (chéng) (jīng)
(zhū) () () () () ( ) (niàn) () (jìng) (shì) (jīng)
(bìng) (zhū) () () (zhòng) ( ) (děng) (xīn) () () ()
(shì) (míng) (bào) () (ēn) ( ) () () (shàn) (jiàn) (wáng)
(yǒu) (néng) () () (zhōng) ( ) (ruò) () (bào) () (ēn)
() (niàn) (zài) (chán) (dìng) ( ) (shèng) (huó) (sān) (qiān) (jiè)
滿(mǎn) (zhōng) () (qiè) (rén) ( ) (bàng) (chán) (huài) (luàn) (zhòng)
() (shā) (sān) (qiān) (jiè) ( ) 滿(mǎn) (zhōng) () (qiè) (rén)
() (zhū) (zhòng) (shēng) (lèi) ( ) (bàng) (chán) (huài) (luàn) (zhòng)
() (zuì) () () (shì) ( ) (ruò) (rén) (jiàn) (xiū) (shàn)
(fěi) (bàng) () (xìn) (shòu) ( ) (duàn) (huài) (sān) (bǎo) (zhǒng)
() (míng) (bào) () (ēn)

(ěr) (shí) ( ) (shàn) (jiàn) (wáng) () (sān) (qiān) (rén) ( ) (méng) () (jiào) () ( ) (huān) () (dǐng) (shòu) ( ) (chóng) (shuō) () (yán)

() (děng) (jīn) (zhě) ( ) () (shǒu) (guò) () ( ) (wèi) (lái) (xiàn) (zài)
(sān) (shì) (zhū) () ( ) () () (guī) (mìng) ( ) (shì) (jiā) (wén) ()
() (shǒu) () (wàn) ( ) () (qiān) () (zàng) ( ) () () (guī) (mìng)
(zhū) () (jīng) () ( ) () (shǒu) (guò) () ( ) (wéi) () (wén) (shū)
() () (guī) (mìng) ( ) (duō) (wén) () (zhì) ( ) (ā) (nán) (shě) ()
() (shǒu) () (xué) ( ) () (fēn) () (shēn) ( ) () () (guī) (mìng)
(shǐ) (xué) (chū) (yīn) ( ) () (shǒu) () () ( ) (chóng) (shuō) () (yán)
(zhū) () (shuō) () (shí) ( ) () (zhě) (shì) () (shí)
(shí) (zhī) () () (shí) ( ) (èr) (shì) () () ()
() (shì) (zhēn) (shí) (xiàng) ( ) () () () (zhū) ()
(lián) (mǐn) (zhòng) (shēng) () ( ) (fāng) 便(biàn) (zhuǎn) () (lún)
(zhū) (shèng) (suǒ) (cóng) (lái) ( ) () (shì) () (shì) (lái)
(shí) (xiàng) () (suǒ) () ( ) () () (ěr) () ()
(zhū) (shèng) () (shí) () ( ) () () () (shí) (shuō)
() (shì) () (míng) () ( ) (duō) (tuó) (ā) (qié) ()
(rěn) (kǎi) (xīn) (jiān) () ( ) (jīng) (jìn) (gōng) () (qiáng)
(zhì) (huì) (jiàn) (jìn) () ( ) () (jiāo) (màn) (zhū) (zéi)
(yìng) (shòu) (tiān) (shì) (rén) ( ) () (qiè) (zhū) (gòng) (yǎng)
() (shì) () (míng) () ( ) () (wèi) (ā) (luó) ()
(zhèng) (zhī) () (shí) (xiàng) ( ) () (shí) (zhī) () (yīn)
(zhī) () (jìn) (shí) (xiàng) ( ) () (zhī) () (jìn) (dào)
(zhēn) (zhèng) (jiě) () () ( ) (dìng) (shí) () () (biàn)
(shì) () (shí) (fāng) (zhōng) ( ) (hào) (sān) (miǎo) (sān) ()
() (wéi) (miào) (sān) (míng) ( ) (qīng) (jìng) (xíng) () ()
(shì) () (hào) (shì) (zūn) ( ) () (shé) (zhē) (luó) ()
(jiě) (zhī) () (qiè) () ( ) () () (miào) (dào) ()
(huò) (shí) (fāng) 便(biàn) (shuō) ( ) (mǐn) (niàn) () (qiè) ()
(miè) (chú) (lǎo) (bìng) () ( ) (lìng) (dào) (ān) (wěn) (chǔ)
() (shì) () (míng) () ( ) () (wèi) (xiū) (qié) (tuó)
(zhī) (shì) (suǒ) (cóng) (lái) ( ) () (zhī) (shì) (jìn) (dào)
() (shì) () (míng) () ( ) (wèi) () (jiā) () (tuó)
(chán) (jiè) (zhì) (děng) (yǎn) ( ) () () (kuàng) (chū) (shàng)
() (shì) () (míng) () ( ) (wèi) (ā) (nòu) (duō) (luó)
() (bēi) () (zhòng) (shēng) ( ) (ruǎn) (shàn) (jiào) 調(tiáo) ()
() (shì) () (míng) () ( ) () (lóu) (shā) (tán) (miǎo)
(zhì) (huì) () (fán) (nǎo) ( ) (shuō) (zuì) (shàng) (jiě) (tuō)
() (shì) () (míng) () ( ) () () () (nóu) (shě)
(sān) (shì) (dòng) () (dòng) ( ) (jìn) () () (jìn) ()
(dào) (shù) (xià) () (zhī) ( ) (shì) () (míng) (wèi) ()

(ěr) (shí) ( ) (shí) (fāng) (zhū) () () (shén) (tōng) (sān) (mèi) ( ) (ér) () () (shēn) ( ) (chǔ) () (kōng) (zhōng) ( ) () (kǒu) (tóng) (yīn) ( ) (chàng) () (shì) (yán) ( ) (shì) (shàn) (jiàn) () (wáng) () () (sān) (qiān) (rén) ( ) () (děng) (zuì) (xìng) ( ) () (zài) (wài) () (zài) (nèi) () (zài) (zhōng) (jiān) ( ) (xīn) (shí) () (shàn) () (shí) ( ) (xīn) (jiě) () (zuì) (xìng) (jiě) ( ) (kōng) (huì) () (zuì) (xìng) (kōng) ( ) (xìn) () () () () (duō) ( ) (ruò) (néng) () (shì) (chàn) (huǐ) (zhě) ( ) () (wèi) () (jiàn) () ( ) () (jiàn) (duō) (bǎo) () () (zhū) (fēn) (shēn) (zhě) ( ) (chàn) (huǐ) (miè) (zuì) ( ) () (cháng) (jiàn) () ( ) (jīn) () (jiào) (huà) (zhū) () () ( ) () (shì) (chàn) (huǐ) (zhě) ( ) (lìng) () () (fēn) (shēn) ( ) (miè) () (duō) (bǎo) () ( ) () (qiè) (jiē) (huān) () ( ) (shí) (fāng) (xiàn) (zài) () ( ) (bìng) (guò) () (wèi) (lái) ( ) () (jiàn) () (gòng) (yǎng) ( ) () (lìng) () (huān) () ( ) (shùn) () () (chéng) (jīng) ( ) () () () () (mén) ( )

() (gào) (zhū) () () ( ) (yǒu) (zuì) () (chàn) (huǐ) ( ) (dāng) () (shàn) (jiàn) (wáng) ( ) () (shì) (sān) (shì) () ( ) (shí) (èr) () (zūn) (jīng) ( ) (zhū) () () () (sēng) ( ) () () (xīn) () ( ) () () (zāo) () (xiàng) ( ) (zhí) () (xiàng) ( ) (jiàn) () (xiàng) ( ) (jiàn) () () (xiàng) ( ) (èr) () (xiàng) ( ) () () (xiàng) ( ) (jiàn) (bǎi) () (xiàng) ( ) (qiān) () (xiàng) ( ) (wàn) () (xiàng) ( ) () () (jiàn) () (liàng) () (xiàng) ( ) () (shì) () () (xīn) () ( ) (shì) (rén) () () () (liàng) ( ) (miè) (chú) (shēng) () (zhòng) (zuì) ( ) (ā) (sēng) () (jié) (zhōng) ( ) () (duò) (sān) (è) (dào) ( ) (ān) (zhù) () () (dào) ( ) (jué) (dìng) () (yǒu) () ( ) (shì) () (chàn) (huǐ) (zhū) (zuì) ( ) (zhì) (xīn) () (xìn) (zhī) ( ) (dìng) () (miè) (zhòng) (zuì) ( )

(ěr) (shí) ( ) (shàn) (jiàn) (wáng) () (sān) (qiān) (rén) (děng) ( ) () () (shēng) (yán) ( ) () () (zàn) ()

(shì) (zūn) () () (bēi) ( ) (shì) (zhǒng) () () (wáng)
(chǔ) (zhòng) (shī) () (hǒu) ( ) () (shè) (zhū) (zhòng) (shēng)
(shì) (zhòng) () () () ( ) () () () () ()
() (jiàn) () (shàng) (zūn) ( ) (shì) () (jīn) (jìng) ()

(ěr) (shí) ( ) () (gào) (shàn) (jiàn) (wáng) () () () (sān) (qiān) (rén) (děng) ( ) (ruò) (néng) () (shì) () () (chàn) (huǐ) ( ) () () (cáng) (zuì) ( ) (shì) (zhēn) () () ( ) () () (lái) (shì) ( ) () () (zuò) () ( ) () () (shàn) (nán) () ( ) () () (miè) (hòu) ( ) (yǒu) (néng) (zhí) (xīn) ( ) () (shì) (shí) (fāng) (zhū) () ( ) (shí) (èr) () (jīng) ( ) (zhū) () () (sēng) (zhě) ( ) (shì) (míng) (bào) (sān) (bǎo) (ēn) ( ) () (miè) (shí) (è) () () ( ) () (bàng) (fāng) (děng) ( ) (miè) (shì) (zuì) () ( ) (yìng) () () (tuó) (huán) () () (zhě) ( ) (shòu) () () (tuó) (huán) (guǒ) ( ) (yìng) () () (tuó) (hán) () () (zhě) ( ) (shòu) () () (tuó) (hán) (guǒ) ( ) (yìng) () (ā) () (hán) () () (zhě) ( ) (shòu) () (ā) () (hán) (guǒ) ( ) (yìng) () (ā) (luó) (hàn) () () (zhě) ( ) (shòu) () (ā) (luó) (hàn) (guǒ) ( ) (yìng) () () (zhī) () () () (zhě) ( ) (shòu) () () (zhī) () (guǒ) ( ) (yìng) () () () () () (zhě) ( ) (shòu) () () () (guǒ) ( ) (jīn) (shì) (jīng) (zhōng) (zhū) () () () () () () ( ) () () (shēng) (shí) (xiàng) ( ) (jiē) (yóu) () (shì) (shí) (fāng) (sān) (shì) (zhū) () ( ) (huò) (yǒu) () () () (èr) (shēng) () (jiè) ( ) (jiē) (yóu) () (shì) (sān) (shì) (zhū) () ( ) (huò) (yǒu) () () () () (jìng) (zhì) ( ) (jiē) (yóu) () (shì) (sān) (shì) (zhū) () ( ) (huò) (yǒu) () () () () () () () () ( ) (jiē) (yóu) () (shì) (sān) (shì) (zhū) () ( ) (huò) (yǒu) () () () (shǒu) (léng) (yán) (sān) (mèi) ( ) (jiē) (yóu) () (shì) (sān) (shì) (zhū) () ( ) (huò) (yǒu) () () () () (kōng) (sān) (mèi) (zhì) (yìn) (sān) (mèi) ( ) (jiē) (yóu) () (shì) (sān) (shì) (zhū) () ( ) (huò) (yǒu) () () () () 退(tuì) (rěn) () () (rěn) () () (jiè) ( ) (jiē) (yóu) () (shì) (sān) (shì) (zhū) () ( ) (huò) (yǒu) () () () (tuó) (luó) () () (niàn) (xīn) () (ài) (zhì) ( ) (jiē) (yóu) () (shì) (sān) (shì) (zhū) () ( ) (huò) (yǒu) () () () (shī) () (hǒu) (sān) (mèi) (jīn) (gāng) (sān) (mèi) () (zhì) (yìn) (sān) (mèi) ( ) (jiē) (yóu) () (shì) (sān) (shì) (zhū) () ( ) (huò) (yǒu) () () () (píng) (děng) (sān) (mèi) () () () (bēi) (ā) (nòu) (duō) (luó) (sān) (miǎo) (sān) () () () (hèng) ( ) (jiē) (yóu) () (shì) (shí) (fāng) () (liàng) (sān) (shì) (zhū) () ( )

(ěr) (shí) (wén) (shū) (shī) () () (wáng) () () () () () () (ér) (bái) () (yán) ( ) (shì) (zūn) () (qiè) (zhòng) (shēng) ( ) (kuáng) (huò) (xīn) (luàn) ( ) (zào) (zuò) (è) () ( ) (yún) () () (zhī) (ér) () (miè) (zuì) ( )

() (gào) (wén) (shū) (shī) () ( ) () (shàng) (suǒ) (shuō) ( ) (ruò) (rén) (wén) (shì) (fāng) (guǎng) (jīng) (diǎn) ( ) () (wén) (shí) (fāng) (sān) (shì) (zhū) () (míng) (shí) (èr) () (jīng) (zhū) () () () ( ) (xīn) (shēng) (huān) () () (liàng) ( ) (xìn) (jìng) (shū) (xiě) (shòu) (chí) () (sòng) ( ) (tōng) () (kōng) (jìng) (zhī) (chǔ) (jìng) (zhì) () (shì) ( ) (xiāng) () () () ( ) () (hǎo) (fān) (gài) (zhuāng) (yán) () (nèi) ( ) (xiān) (shāo) (hǎo) (xiāng) ( ) (rán) (hòu) (qǐng) () ( ) () (wèn) (duō) (shǎo) ( ) (xiāng) (shuǐ) () () (zhuó) (jìng) () () ( ) () (shàng) () () () () ( ) (ān) (zhì) (bǎo) (zuò) ( ) (jiǔ) (xiū) (shì) (jīng) ( ) (liǎo) (zhī) () (xiàng) ( ) () () (jiàn) (rén) ( ) (qǐng) (mìng) (lìng) (shàng) ( ) (fēn) (bié) (chēng) (yáng) ( ) (shāo) (hǎo) (miào) (xiāng) ( ) () (xīn) (chú) (luàn) ( ) (zhèng) () (zhèng) (niàn) ( ) () (xīn) (niàn) () ( ) (shì) (zhū) (xíng) (rén) () () (wèi) (shàng) ( ) (ruò) () () () (chēn) (huì) (zhēng) (sòng) () (míng) (chàn) (huǐ) ( ) (chēn) (huì) () (huái) ( ) () (dào) (xiàng) (wéi) ( ) (xiǎng) (niàn) () (chéng) ( ) () () () () ( ) () () () () ( ) () () (mián) () ( ) () () (sān) (shí) ( ) () (sòng) (shì) (jīng) ( ) () () (liù) (shí) ( ) (shāo) (xiāng) (gòng) (yǎng) ( ) () (bài) (chàn) (huǐ) ( ) (chēng) (shì) (jīng) (zhōng) (zhū) () () () (shí) (èr) () (jīng) ( ) (xīn) (xīn) () (luàn) ( ) (xīn) (xīn) () (cuò) ( ) (xīn) (xīn) () () ( ) (xīn) (xīn) (shí) (jìn) ( ) (xīn) (xīn) () (jìn) ( ) (xīn) (xīn) (shēng) (xìn) ( ) (xīn) (xīn) (huān) () ( ) (xīn) (xīn) (xiàng) () ( ) (xīn) (xīn) (xiàng) () ( ) (xīn) (xīn) (shēn) (zhòng) ( ) (xīn) (xīn) () () ( ) (xīn) (xīn) () (zuì) ( ) (xīn) (xīn) (niàn) () ( ) (xīn) (xīn) (niàn) () ( ) (xīn) (xīn) (niàn) (sēng) ( ) (xīn) (xīn) (niàn) (jiè) ( ) (xīn) (xīn) (niàn) (shě) ( ) (xīn) (xīn) (niàn) (tiān) ( ) (shì) (rén) () (shì) () (sòng) ( ) () (shì) () (bài) ( ) () (shì) (zhì) (xīn) ( ) () (shì) (chàn) (huǐ) ( ) (cóng) (chū) () () (zhì) () (liù) () ( ) () () (xiāng) () () () ( ) () () (xiāng) (shuǐ) () (shēn) ( ) (shāo) (zhǒng) (zhǒng) (miào) (xiāng) (shēn) (xīn) (gòng) (yǎng) ( ) () () (zhì) (xīn) (shì) (rén) (chàn) (huǐ) ( ) (zhèn) (dòng) (shí) (fāng) ( ) () () (ěr) (shí) ( ) () () (liàng) () (biān) (héng) (shā) (zhū) () ( ) () (liàng) () (biān) (héng) (shā) () () ( ) (suí) () (yīn) (shēng) () () (shì) (nèi) ( ) () (zuò) (zhèng) (míng) ( ) () (shì) () () (dìng) () (miè) (zuì) ( ) (suǒ) () (zhī) (zhě) ( ) (fán) () (zhī) (rén) (wèi) () (zhēn) () ( ) (dāng) () (mèng) (xiàng) ( ) (ruò) (jiàn) () (mèng) () (miè) () () ( ) (jiàn) () () (mèng) () (miè) () () ( ) (shì) (rén) () () ( ) (mèng) (jiàn) () (shēn) () () () () (shàng) () (qiáo) (xíng) ( ) (dāng) (zhī) (shì) (rén) (dìng) () () (tuō) ( ) () (rén) (huò) (shí) (mèng) (jiàn) () (shēn) (rén) () () () (tiān) () () (shēn) ( ) (dāng) (zhī) (shì) (rén) (dìng) () (qīng) (jìng) ( ) () (rén) (huò) (shí) (mèng) (jiàn) () (shēn) () (shā) (mén) () (huì) (zhī) (zhōng) () () (ér) (zuò) ( ) (dāng) (zhī) (shì) (rén) (zhēn) () () () ( ) () (rén) (huò) (shí) (mèng) (jiàn) () (shēn) () () () (zhōng) (jiàn) (hǎo) () (xiàng) () (jiàn) () () ( ) (dāng) (zhī) (shì) (rén) () (zhèng) (mén) () ( ) () (rén) (huò) (shí) (mèng) (jiàn) () (shēn) () () (guǒ) (shí) (ér) (shí) ( ) (dāng) (zhī) (shì) (rén) (huán) () (guǒ) (bào) ( )

() (gào) (wén) (shū) (shī) () ( ) (ruò) (yǒu) () (qiū) () (qiū) () () () (qīng) (xìn) (shì) () ( ) (shā) () (shā) () () ( ) (shī) (xīn) (cuò) (luàn) ( ) (shēn) (fàn) () (shì) () () (jìn) (jiè) ( ) () (shì) (chàn) (huǐ) ( ) (ruò) () (miè) (zuì) ( ) () (yǒu) (shì) (chǔ) ( ) (chú) () (zhì) (xīn) ( )

(wén) (shū) (shī) () (wèn) () (yán) ( ) (shì) (zūn) ( ) (xíng) () () (shí) ( ) () (duō) (rén) () ( ) () (yán) ( ) () (rén) () (shàng) (èr) (shí) (rén) () (xià) ( ) (xíng) () () (shí) ( ) () () (céng) (niàn) (zhū) () (jīng) (diǎn) ( ) (cóng) () (huǐ) () ( ) (hòu) (gèng) () (zào) ( ) (shì) (míng) (huǐ) () ( ) (yìng) (zuò) (shì) (niàn) ( ) () (děng) (jīn) (zhě) () () (huán) (huó) ( ) () (dāng) (chí) (jiè) ( ) () (dāng) (jīng) (jìn) ( ) () (dāng) () (sòng) () (chéng) (fāng) (děng) ( ) (shì) (rén) (ěr) (shí) (yìng) (zuò) (shì) (niàn) ( ) (cóng) (jīn) () (shǐ) (jiān) (chí) (jìn) (jiè) ( ) (yuàn) () (jīn) (gāng) ( ) (shì) (rén) (zuò) (shì) (niàn) (shí) ( ) (wéi) () () (shì) () () () (liàng) () () ( ) () () (rén) (qián) (wèi) (zuò) (shí) (zhèng) ( ) () () () (xián) (wèi) (zuò) (jié) () ( ) () () (jiā) (shè) () (zuò) () (zhǐ) ( ) () (gào) (wén) (shū) ( ) (shì) (míng) (miè) (zuì) ( ) (shì) (míng) (jiě) (tuō) ( ) (shì) (míng) () (jiè) ( ) (shì) (míng) () (zhù) ( )

(ěr) (shí) ( ) (shì) (zūn) () (gào) (wén) (shū) (shī) () () () () () () (yán) ( ) (ruò) (yǒu) (fàn) () (zhòng) () (jìn) ( ) (liù) () (shí) (jiè) ( ) (sān) (guī) () (jiè) ( ) () (jìn) (shí) (shàn) ( ) () () (jiè) () ( ) (nǎi) (zhì) () () ( ) () (bàng) (fāng) (děng) ( ) (chú) () (chǎn) () ( ) (ruò) () (chàn) (huǐ) () () (zhū) (zuì) ( ) () (rén) (mìng) (zhōng) (jué) (dìng) () (duò) (ā) () () () ( ) (wén) (shū) (shī) () (bái) () (yán) ( ) (shì) (zūn) ( ) (yún) () (míng) (wèi) (ā) () () () ( ) (wéi) (yuàn) () (lái) ( ) (wèi) () (qiè) (zhòng) (shēng) ( ) (shuō) () (yīn) (yuán) (xíng) (zhuàng) () (xiǎo) ( ) () () (shòu) (bào) ( ) (jié) (shù) (duō) (shǎo) ( )

() (gào) (wén) (shū) ( ) (kuài) (zāi) (kuài) (zāi) ( ) (kuài) (wèn) (shì) () ( ) () (tīng) () (tīng) ( ) () (zhū) () (zhòng) (shàn) () (niàn) (zhī) ( ) () (dāng) (wèi) () (guǎng) (kāi) (fēn) (bié) ( ) (yún) () (míng) (wèi) (ā) () () () ( ) (ā) (zhě) (yán) () ( ) () (zhě) (yán) (jiān) ( ) (jiān) () (zàn) () () (yán) () (jiān) ( ) (ā) (zhě) (yán) () ( ) () (zhě) (yán) (zhē) ( ) (ā) (zhě) (yán) () ( ) () (zhě) (yán) (jiù) ( ) (ā) (zhě) (yán) () ( ) () (zhě) (yán) () (dòng) ( ) (ā) (zhě) (yán) () () ( ) () (zhě) (yán) () (nǎo) ( ) (ā) (zhě) (yán) () (xián) ( ) () (zhě) (yán) () (zhù) ( ) () (zhù) () (xián) () (míng) (ā) () () () ( ) (ā) (zhě) (yán) () (huǒ) ( ) () (zhě) (yán) () () ( ) (měng) (huǒ) () (xīn) () (míng) (ā) () () () ( )

() () (gào) (wén) (shū) (shī) () () () () () () (yán) ( ) (shàn) (nán) () ( ) (ā) () () () (zòng) (guǎng) (zhèng) (děng) () (wàn) (yóu) (xún) ( ) () (chóng) (tiě) (chéng) ( ) (shàng) (yǒu) () (chóng) (tiě) (wǎng) ( ) (xià) (yǒu) (shí) () () ( ) (zhōu) () () (chóng) ( ) (jiē) (shì) (dāo) (lín) ( ) () () (chóng) (chéng) (nèi) () (yǒu) (jiàn) (lín) ( ) (xià) (yǒu) (shí) () () ( ) () () () () ( ) () (wàn) () (qiān) (chóng) ( ) () () () (jiǎo) ( ) () (yǒu) () () (tóng) (gǒu) ( ) () (shēn) (cháng) () () (shí) (yóu) (xún) ( ) (yǎn) () (diàn) (guāng) ( ) () () (jiàn) (shù) ( ) (chǐ) () (dāo) (shān) ( ) (shé) () (tiě) (gōu) ( ) (zhuā) () (tiě) (chā) ( ) (wěi) () (tiě) (mǎng) ( ) () (qiè) (máo) (kǒng) ( ) (jiē) (chū) (měng) (huǒ) ( ) () (yān) (chòu) (è) ( ) (shì) (jiān) (chòu) () () () () () ( ) () () () (mén) ( ) () () (mén) (biān) ( ) () (yǒu) (shí) () () () ( ) (tóu) () (luó) (chà) (tóu) ( ) (kǒu) () (luó) (chà) (kǒu) ( ) (tóu) (shàng) (shí) () (jiǎo) ( ) (shǒu) (zhuō) (tiě) (chā) ( ) () (chóng) (chéng) (nèi) ( ) (yǒu) () (shù) (tiě) (chuáng) ( ) (chuáng) (tóu) (huǒ) (yǒng) () (fèi) (yǒng) (quán) ( ) () (tiě) (liú) (bèng) 滿(mǎn) (ā) () (chéng) (zhōng) ( ) (ā) () () (mén) ( ) () () () (mén) (shàng) ( ) () (yǒu) (shí) () (tóng) () (fèi) (tiě) ( ) (yǒng) (chū) () (mén) (màn) (liú) 滿(mǎn) (ā) () (chéng) ( ) () () () (jiān) ( ) () (yǒu) () (wàn) () (qiān) (tiě) (mǎng) () (shé) ( ) () () () (huǒ) ( ) (shēn) 滿(mǎn) (chéng) (zhōng) ( ) () (shé) (xiāo) (hǒu) () (tiān) () (léi) () ( ) () (tiě) (wán) 滿(mǎn) (ā) () (chéng) ( ) () (chéng) () (shì) () (wàn) () (qiān) ( ) () (zhōng) () (zhě) ( ) (nǎo) (zhōng) (nǎo) (zhě) ( ) (jiē) () () (chéng) ( ) (ā) () () () ( ) () (fāng) (yǒu) (mén) ( ) () () (mén) (wài) ( ) () (yǒu) (měng) (huǒ) ( ) (dōng) 西() (nán) (běi) (jiāo) (guò) (tōng) (chè) () (wàn) (yóu) (xún) ( ) (zhōu) () (tiě) (qiáng) (tiě) (wǎng) () () ( ) () () () (tiě) ( ) (shàng) (huǒ) (chè) (xià) ( ) (xià) (huǒ) (chè) (shàng) ( ) () (wéi) (shàng) (xià) ( ) (zhōu) () () (shí) ( ) () (shì) () () ( ) () (shàng) (suǒ) (shuō) ( ) () (zhòng) () (jìn) ( ) (fàn) (jiè) () () ( ) () (bàng) (fāng) (děng) ( ) (ruò) () () () (jīng) (zhōng) (chàn) (huǐ) (ér) () (cán) (kuì) ( ) () (rén) (mìng) (zhōng) ( ) () () (zhuàng) (shì) () (shēn) (bèi) (qǐng) ( ) (luò) () (ā) () () () ( ) (shēn) 滿(mǎn) () (zhōng) ( ) () (nǎo) () () ( ) (kǒu) (jìn) () () ( ) (wéi) () (zhāng) (yǎn) () (kǒu) ( ) () (kǒu) (zhāng) (yǎn) ( ) () (rén) (zuì) () ( ) (wàn) () (dāo) (lún) (cóng) (kōng) (ér) (xià) ( ) (tóu) () () (chū) ( ) () (qiè) () (shì) (guò) (shàng) (suǒ) (shuō) ( ) (bǎi) (qiān) (wàn) (bèi) ( ) (ruò) (yǒu) () (fàn) () (zhòng) ( ) (shòu) () () (nǎo) ( ) () () () () (jié) ( ) () (jìn) () (bèi) ( ) () () () (bèi) ( ) (bàng) (fāng) (děng) (jīng) () (bèi) ( ) (bàng) (sān) (bǎo) (tōu) (sēng) () () ( ) () (jìng) (hèng) () (qiū) () () (qiū) () ( ) (bàng) (shī) (hài) (shī) (zhě) ( ) (ruò) (rén) (jiān) () ( ) () () (rén) (děng) ( ) () (bèi) (jiā) (shàng) ( ) (chú) () (chǎn) () ( ) (yǒng) (duàn) (shàn) (gēn) ( ) () (chū) (ā) () ( ) (shì) (děng) (zuì) (rén) ( ) (shòu) () (zhī) (shí) ( ) (měng) (huǒ) () (xīn) ( ) (mèn) (jué) (ér) () ( ) () () (luó) (chà) () (tiě) (chā) () () ( ) (huàn) (yán) (huó) (huó) ( ) (yìng) (shēng) () (huó) ( ) () () () () ( ) (wàn) () (wàn) (shēng) ( ) (shòu) () () (nǎo) ( ) () (shàng) (suǒ) (shuō) ( ) () (rén) (cóng) (ā) () () () (chū) ( ) () () (jiè) (yīn) (yuán) () (shí) (xìn) (shī) ( ) () () (zhū) (xiǎo) (shí) () () () ( ) (suǒ) (wèi) (hán) (bīng) () () ( ) (hēi) (àn) () () ( ) (qiǎo) () () () ( ) (dāo) (lún) () () ( ) (jiàn) (lún) () () ( ) (huǒ) (chē) () () ( ) (fèi) (shǐ) () () ( ) (huò) (tāng) () () ( ) (huī) () () () ( ) (jiàn) (lín) () () ( ) (tiě) (chuáng) () () ( ) (tóng) (zhù) () () ( ) (tiě) () () () ( ) (tiě) (lún) () () ( ) (tiě) () () () ( ) (tiě) (wán) () () ( ) (jiān) (shí) () () ( ) (yǐn) (tóng) () () ( ) () () (bǎi) (wàn) (suì) ( ) (rán) (hòu) () (chū) ( ) (cháng) (shēng) (xià) (chǔ) ( ) () (bǎi) (shì) (zhōng) ( ) () (shí) (sān) (bǎo) ( ) (zhí) (shàn) (zhī) (shí) () () () () ( ) () (zhí) (zhī) (shí) ( ) (huán) (duò) () () ( ) (fàn) () () (luó) (zuì) ( ) (ruò) () (chàn) (huǐ) ( ) () () (shòu) () ( ) () () (tiān) (wáng) () (yuè) () (bǎi) (wàn) (suì) ( ) () () () (zuì) ( ) () (jiā) (èr) (bèi) ( ) (sēng) (cán) (zuì) ( ) () (jiā) (èr) (bèi) ( ) (shì) (zhū) (zuì) (rén) ( ) (shòu) () (zhī) (shí) ( ) (gèng) () () (yán) ( ) (wéi) () (chàng) (yán) ( ) (ā) () () ( ) (ā) (zhà) (zhà) ( ) (ā) (luó) (luó) ( ) (ā) () () ( ) (shì) () (yǒu) (zuì) (dāng) () (chàn) (huǐ) ( ) (huán) (guī) (sān) (bǎo) ( ) () () ( ) (wén) (shū) (shī) () () () () () () ( ) (ruò) () () () (chú) (miè) (zuì) (zhě) ( ) () (shì) (jīng) (zhōng) (chàn) (huǐ) () () ( ) (xíng) (dào) () () ( ) () () () (shí) ( ) () (wéi) (zhèng) (guān) ( ) () (niàn) () (lái) (chéng) () (shí) () (rén) (xiàng) ( ) (jué) (rén) (xiàng) ( ) () (dòng) (rén) (xiàng) ( ) (jiě) (tuō) (rén) (xiàng) ( ) (guāng) (míng) (rén) (xiàng) ( ) 滿(mǎn) (zhì) (huì) (rén) (xiàng) ( ) () () (zhū) () (luó) () (xiàng) ( ) (shǒu) (léng) (yán) (děng) (zhū) (sān) (mèi) (hǎi) (xiàng) ( ) () () () () () (cóng) (shèng) () () (sān) (mèi) () () (miè) () (dìng) ( ) (cóng) (miè) () (dìng) () (huán) () (shǒu) (léng) (yán) (dìng) ( ) (cóng) (shǒu) (léng) (yán) (dìng) () () (huì) () (sān) (mèi) ( ) (cóng) (huì) () (sān) (mèi) () () (zhū) () (xiàng) (sān) (mèi) ( ) (cóng) (zhū) () (xiàng) (sān) (mèi) () () (guāng) (míng) (xiàng) (sān) (mèi) ( ) (cóng) (guāng) (míng) (xiàng) (sān) (mèi) () () (shī) () (yīn) (shēng) (sān) (mèi) ( ) (cóng) (shī) () (yīn) (shēng) (sān) (mèi) () () (shī) () (fèn) (xùn) (sān) (mèi) ( ) (cóng) (shī) () (fèn) (xùn) (sān) (mèi) () () (hǎi) () (sān) (mèi) ( ) (cóng) (hǎi) () (sān) (mèi) () () () (zhì) (sān) (mèi) ( ) (cóng) () (zhì) (sān) (mèi) () () (tuó) (luó) () (yìn) (sān) (mèi) ( ) (cóng) (tuó) (luó) () (yìn) (sān) (mèi) () () () (xiàn) () (shēn) (sān) (mèi) ( ) (cóng) () (xiàn) () (shēn) (sān) (mèi) () () () (jiè) (xìng) (sān) (mèi) ( ) (cóng) () (jiè) (xìng) (sān) (mèi) () () (shī) () (wáng) (sān) (mèi) ( ) (cóng) (shī) () (wáng) (sān) (mèi) () () (miè) (zhū) () (xiàng) (sān) (mèi) ( ) (cóng) (miè) (zhū) () (xiàng) (sān) (mèi) () () (kōng) (huì) (sān) (mèi) ( ) (cóng) (kōng) (huì) (sān) (mèi) () () (jiě) (kōng) (xiàng) (sān) (mèi) ( ) (cóng) (jiě) (kōng) (xiàng) (sān) (mèi) () () () (kōng) (zhì) (sān) (mèi) ( ) (cóng) () (kōng) (zhì) (sān) (mèi) () () (biàn) () (qiè) (chǔ) () (shēn) (sān) (mèi) ( ) (cóng) (biàn) () (qiè) (chǔ) () (shēn) (sān) (mèi) () () (guān) (xīn) (xiàng) (sān) (mèi) ( ) (cóng) (guān) (xīn) (xiàng) (sān) (mèi) () () () () () () () (jīn) (gāng) (xiàng) (sān) (mèi) ( ) (cóng) () () () () () (jīn) (gāng) (xiàng) (sān) (mèi) () () (jīn) (gāng) (dǐng) (sān) (mèi) ( ) (cóng) (jīn) (gāng) (dǐng) (sān) (mèi) () () () (qiè) (hǎi) (sān) (mèi) ( ) (cóng) () (qiè) (hǎi) (sān) (mèi) () () () (qiè) (tuó) (luó) () (hǎi) (sān) (mèi) ( ) (cóng) () (qiè) (tuó) (luó) () (hǎi) (sān) (mèi) () () () (qiè) () (jìng) (jiè) (hǎi) (sān) (mèi) ( ) (cóng) () (qiè) () (jìng) (jiè) (hǎi) (sān) (mèi) () () () (qiè) (zhū) () (jiě) (tuō) (jiě) (tuō) (zhī) (jiàn) (hǎi) (sān) (mèi) ( ) (cóng) () (qiè) (zhū) () (jiě) (tuō) (jiě) (tuō) (zhī) (jiàn) (hǎi) (sān) (mèi) () (rán) (hòu) (fāng) () () (liàng) () (biān) (zhū) (sān) (mèi) (hǎi) (mén) ( ) (cóng) (zhū) (sān) (mèi) (hǎi) (mén) () () () () (miè) () (sān) (mèi) ( ) (cóng) () () (miè) () (sān) (mèi) () () (jīn) (gāng) () (dìng) () (jiě) (tuō) (sān) (mèi) (mén) ( )

() (gào) (wén) (shū) ( ) () () (miè) (hòu) (ruò) (yǒu) (shàn) (nán) () (shàn) () (rén) ( ) (shēng) () (niàn) (xìn) (xīn) ( ) (ruò) (néng) (shū) (xiě) () (sòng) () () ( ) (niàn) (shì) (xiàng) ( ) () (shì) (xiàng) ( ) (guān) (shì) (xiàng) ( ) (xìn) (xīn) (chéng) (jiù) ( ) () (niàn) (zhī) (qǐng) ( ) (chú) (què) (jiǔ) (shí) () () (yóu) () (héng) () (shā) (děng) (wéi) (chén) (shù) (jié) (shēng) () (zhòng) (zuì) ( ) (yǒng) () (àn) (zhàng) ( ) (míng) (zhī) () (lái) (cháng) (zhù) () (miè) ( )

(ěr) (shí) ( ) (shì) (zūn) (wèi) (zhū) () (zhòng) ( ) (chóng) (shuō) () (yán) ( )

() (shì) (zhū) (guǐ) (shén) ( ) (chù) (shēng) (è) (xiàng) (wáng)
(yín) () () (è) (lóng) ( ) () (liàng) (zhū) (è) (rén)
() (sǒu) (ā) (shé) (shì) ( ) () () (yāng) (jué) ()
(shēn) (xīn) () () (zuì) ( ) (yìng) (duò) (ā) () ()
(shēng) (xìn) () (sān) (shì) ( ) (shí) (fāng) () (liàng) ()
(shì) (jiā) (lín) (niè) (pán) ( ) (wèi) (zhù) () (liàng) (jié)
() (qié) (tuó) (guó) (rén) ( ) () () () () (xīn)
(jiē) (yóu) (gōng) (jìng) () ( ) (shí) (fāng) (sān) (shì) ()
(ā) (ruò) (jiāo) (chén) () ( ) () (bǎi) (shēng) (wén) (děng)
(lái) (shì) (chéng) () (dào) ( ) (jiē) (yóu) (gōng) (jìng) ()
(shí) (fāng) (sān) (shì) () ( ) (wài) (dào) () (luó) (mén)
(shí) (xiān) () (fàn) (zhì) ( ) (jīn) () (ā) (luó) (hàn)
(nǎi) (wǎng) (guò) () (shì) ( ) (jiē) (yóu) (gōng) (jìng) ()
(shí) (fāng) (sān) (shì) () ( ) () () () () ()
(shí) (fāng) () () (zhōng) ( ) () (qiè) () () (zhòng)
(wǎng) (shēng) () (liàng) (shòu) ( ) (jiē) (yóu) (gōng) (jìng) ()
(shí) (fāng) (sān) (shì) () ( ) () () (shàn) (jiàn) (wáng)
() () (zuò) (guó) (wáng) ( ) (míng) (yuē) () (xiān) ()
() () (wèi) (chū) (shí) ( ) (gòng) (yǎng) (chū) (jiā) (rén)
() (bǎi) () (luó) (mén) ( ) (yǐn) (shí) () () ()
(fáng) (shě) () () () ( ) () 滿(mǎn) (èr) (shí) (nián)
() (shí) () (gào) (yán) ( ) (shī) (děng) () () ()
(shì) (zhū) () (luó) (mén) ( ) (suī) () (shòu) (gòng) (yǎng)
(shí) () (xìn) (sān) (bǎo) ( ) (shī) 便(biàn) () () (yán)
(shì) (jiān) () () () ( ) () () () (jiě) (tuō)
() (děng) (wén) (shì) () ( ) (shí) () (fāng) (děng) (jīng)
(duàn) (shì) () (luó) (mén) ( ) () (bǎi) (rén) (mìng) (gēn)
(shì) (rén) (mìng) (zhōng) () ( ) () (duò) (ā) () ()
() (duò) () () () ( ) () (shí) () (sān) (niàn)
() (shì) (sān) (shì) () ( ) (jìng) (xìn) (fāng) (děng) (jīng)
() (shì) () () (sēng) ( ) (zuò) (shì) (sān) (niàn) ()
() (shí) (chū) () () ( ) (wǎng) (shēng) (gān) () ()
(shòu) (mìng) (shí) (xiǎo) (jié) ( ) (jiē) (yóu) (shēng) (xìn) (xīn)
(jìng) () (shí) (fāng) () ( ) (shì) (zhū) () (luó) (mén)
(chū) (bàng) (duò) () () ( ) (hòu) (xìn) 便(biàn) () (chū)
(kuàng) () () () () ( ) () () (cán) (kuì) (zhě)
(běn) () (shí) () (zuì) ( ) (wèi) (zhū) (zhòng) (shēng) ()
(chàn) (huǐ) () (zhòng) (jìn) ( ) () () () () (jiān)
(nǎi) (zhì) () (chǎn) () ( ) (ruò) (yǒu) (fán) () (rén)
(shēn) (fàn) () (shì) (zuì) ( ) (ruò) (néng) () (shì) (chàn)
(chú) (miè) () (zhòng) (jìn) ( ) () () () (chǎn) ()
() () (chéng) () (dào) ( ) (wéi) (chú) () (xìn) (zhě)
(ruò) (yǒu) (xìn) (jiě) (xīn) ( ) (gōng) (jìng) () (zhū) ()
() (chéng) () (shì) (chǔ)
(ěr) (shí) (shàn) (jiàn) (wáng)
() () (sān) (qiān) (rén) ( ) (tóng) (shēng) (bái) () (yán)
(ruò) () (děng) () () ( ) (yuàn) () (shēng) () (liú)
(wéi) (yuàn) (tiān) (rén) (zūn) ( ) (wéi) () (fēn) (bié) (shuō)
() (yǒu) (shòu) (chí) (zhě) ( ) (shū) (xiě) () () (sòng)
(gōng) () (wéi) (yún) () ( ) () (gào) (shàn) (jiàn) (wáng)
() (jīn) (dāng) (shàn) (tīng) ( ) () (wéi) () (shuō) (zhī)
(ruò) (rén) () () (bǎo) ( ) (gòng) (yǎng) (qiān) (shì) (jiè)
(shī) () () (qiè) (zhòng) ( ) () (néng) (shàn) (shuō) ()
(huà) () (luó) (hàn) (guǒ) ( ) () () (yǒu) () (rén)
(wén) (shì) (zhū) () (míng) ( ) (nǎi) (zhì) () (niàn) (xìn)
(huò) () () (shí) () ( ) () () () (guò) ()
() (kuàng) () (sòng) (shū) ( ) (jìng) (xìn) () (bài) (zhě)
(gōng) () () () (liàng) ( ) (ruò) (rén) (néng) (shū) (xiě)
(shòu) (chí) () () (sòng) ( ) () (xīn) (shí) () (bài)
(shèng) () () () () ( ) (biàn) (qiān) (shì) (jiè) (zhōng)
(ěr) (shí) () (jiā) (shè) ( ) (ā) (nán) (shě) () ()
() () (jīn) (gāng) (shì) ( ) (zhū) (fàn) () () (shì)
(zhuǎn) (lún) () (tiān) (wáng) ( ) (tóu) (miàn) () () ()
(tóng) (shēng) (bái) () (yán) ( ) () (lái) () (shì) (hòu)
() (děng) (dāng) (liú) () ( ) (jiào) (huà) (zhū) (zhòng) (shēng)
() (niàn) () (bài) (zhě) ( ) () (xīn) (cháng) (ān) (yǐn)
(huò) (fàn) () (zhòng) (jìn) ( ) () () (bàng) (fāng) (děng)
使(shǐ) () (shì) () (míng) ( ) (ān) (zhù) (qīng) (jìng) ()
() () (shàn) (jiàn) (wáng) ( ) (lái) (shì) (jiàn) () (xìng)

(ěr) (shí) ( ) (shì) (jiā) (móu) () () (gào) (zhū) () (zhòng) ( ) () (děng) (shàn) (tīng) ( ) () (jīn) (wèi) () ( ) (shuō) (běn) (yīn) (yuán) ( ) () () (wǎng) () (guò) () (liàng) (jié) ( ) () (miào) (guāng) () (suǒ) ( ) (wén) (shì) (shí) (fāng) (sān) (shì) () (míng) ( ) (xīn) (shēng) (huān) () ( ) () (zhǎng) (dǐng) (shòu) ( ) (zài) (zài) (chǔ) (chǔ) ( ) (jiào) (huà) () (liàng) () (biān) (zhòng) (shēng) ( ) (wén) (shì) () (míng) ( ) (ěr) (shí) ( ) (zhòng) (zhōng) (wéi) (yǒu) (sān) (qiān) (rén) (gòng) () () () ( ) (shēng) () (liàng) (xìn) (xīn) ( ) (cóng) () () (bài) (shì) (zhū) () (míng) ( ) (jīn) () (xiàn) (zài) (shí) (fāng) () (jiē) (chéng) (zhèng) (jué) ( ) () (gào) () (zhòng) ( ) (zhū) (shàn) (nán) () () (miè) () (zhòng) ( ) () (jiān) (zhòng) (zuì) ( ) (bàng) () (fāng) (děng) ( ) () (chǎn) () (zuì) ( ) (jiē) (yóu) (xìn) (xīn) ( ) () () (shàn) (nán) () ( ) (ruò) (rén) () (xìn) (qīng) () () (jìng) ( ) () (wèi) (bàng) () (shí) (èr) () (jīng) ( ) () (bàng) (jīn) (gāng) () (shēn) ( ) () (bàng) () (shì) (wén) (shū) (shī) () ( ) () () (bàng) () (shí) (fāng) (zhū) () ( ) (shì) (rén) (dìng) (duò) () () (ér) () () () ( ) () () () ( ) (ér) () (xìn) () ( ) (bàng) (zhèng) () () ( ) (bàng) (shàng) (rén) () ( ) (bàng) () (qiè) (shí) (fāng) (sān) (shì) () () ( ) (dìng) (duò) () () ( ) (xìn) (shì) () (míng) (zhì) (xīn) () (bài) ( ) (ruò) () (chú) (miè) (shí) (è) () () () (bàng) (fāng) (děng) ( ) () (yǒu) (shì) (chǔ) ( ) (wéi) (chú) () (xìn) (zhě) ( ) (duàn) (shàn) (gēn) (rén) ( ) () (chǎn) () (zhě) ( ) (zhū) (shàn) (nán) () ( ) (bǎi) () (shì) (jiā) () () (fēn) (shēn) (guó) () (jiào) (huà) ( ) () (hòu) (shì) (jiā) () () (shēn) (shì) () ( )

(ěr) (shí) ( ) (suǒ) (jiāng) (sān) (qiān) (rén) (děng) (jīn) (jiē) (chéng) () ( ) (chū) (qiān) (rén) (zhě) (huá) (guāng) (wèi) (shǒu) ( ) (zhōng) (qiān) (rén) (zhě) (lóu) (zhì) (wèi) (shǒu) ( ) (hòu) (qiān) (rén) (zhě) () () (wèi) (shǒu) ( ) (shì) () () (děng) (yìng) (dāng) () (jìng) () (shì) (shí) (fāng) (sān) (shì) (zhū) () (míng) (hào) (zhī) (zhě) ( ) () () (lái) (shì) (dāng) (wèi) () (zhòng) (kāi) (chǎn) (dào) (jiào) ( ) (guǎng) () (qún) (máng) ( ) (lìng) (chū) (sān) (jiè) ( ) () (rán) (xián) () ( ) (ān) (chǔ) (dào) (cháng) ( ) () () () () ( )

(ěr) (shí) ( ) (tuó) (luó) () () () () (cóng) (zuò) () ( ) (zhèng) () () () (zhǎng) (gōng) (jìng) (ér) (bái) () (yán) ( ) (shì) (zūn) (dāng) () (míng) () (jīng) ( ) (yún) () (fèng) (chí) ( ) (yún) () (xiū) (hèng) ( ) () (gào) (tuó) (luó) () () () ( ) (shàn) (nán) () ( ) (shì) (jīng) (míng) (wèi) () (tōng) (fāng) (guǎng) ( ) () (míng) (chàn) (huǐ) (chú) (zuì) () () ( ) () (shì) (shòu) (chí) ( ) () (míng) (sān) (qiān) (rén) (zhuāng) (yán) (chéng) () (jīng) ( ) () (shì) (shòu) (chí) ( ) (guǎng) () () (duì) ( ) () (shì) (shòu) (chí) ( ) () (shè) () (qiè) ( ) () (shì) (shòu) (chí) ( ) () (liàng) (zàng) (mén) ( ) () (shì) (shòu) (chí) ( ) (jīn) (gāng) (bǎo) (zàng) ( ) () (shì) (shòu) (chí) ( ) () (zhū) (zhòng) (jìn) ( ) () (shì) (shòu) (chí) ( ) (tuó) (luó) () () () (bái) () (yán) ( ) (shì) (zūn) ( ) () () (suǒ) (shuō) (shì) (jīng) () (shì) (wéi) () () () () (liàng) (zhòng) (shēng) ( ) (miè) (zuì) (chéng) () ( ) (shì) (jīng) () (shì) (zhū) () (zhī) () ( ) () () (zhī) (dào) ( ) (shēng) (wén) (zhī) (yǎn) ( ) (tiān) (rén) (zhī) (shě) ( ) (yǒu) () (shì) (děng) () () () (shì) ( ) () (dāng) (shòu) (chí) ( ) (tiān) (shàng) (rén) (zhōng) ( ) (zài) (zài) (chǔ) (chǔ) ( ) (guǎng) (xuān) (liú) () ( ) (cháng) 使(shǐ) () (duàn) ( ) (lìng) () (jiǔ) (zhù) ( ) () (yán) ( ) (shàn) (zāi) (shàn) (zāi) ( ) () (shì) () (shì) ( ) (zǒng) (chí) () (liàng) () (qiè) () (zàng) ( ) (dāng) () (lái) (shì) (zuò) () (zuò) (chǔ) ( ) (xíng) () (xíng) (chǔ) ( ) () (shuō) (shì) (jīng) (shí) ( ) () (liàng) () () (zhù) () 退(tuì) () (dòng) () ( ) () (wàn) (shēng) (wén) () () (chéng) (xīn) ( ) (shí) (qiān) () (qiū) () (ā) (luó) (hàn) (guǒ) ( ) () (wàn) () (qiān) (tiān) (rén) () () (yǎn) (jìng) ( ) (bǎi) (qiān) (zhòng) (shēng) () (ā) (nòu) (duō) (luó) (sān) (miǎo) (sān) () () (xīn) ( ) () (shuō) (shì) (jīng) () ( ) (jīn) (huá) (bǎo) (chí) () (rán) () (xiàn) ( ) () (shè) (guāng) (míng) ( ) (suō) () (shì) (jiè) (gāo) (xià) () (jìng) (huì) (è) () (běn) ( ) (rén) (xíng) (è) () ( ) () () () (běn) ( ) (shuō) (shì) (jīng) () ( ) () (xiàng) (suō) (luó) ( ) () (qiè) () (zhòng) ( ) (huān) () (fèng) (xíng) ( )

() (tōng) (fāng) (guǎng) (chàn) (huǐ) (miè) (zuì) (zhuāng) (yán) (chéng) () (jīng) ( ) (juǎn) (xià)

() () (miè) (zuì) (zhēn) (yán) () () (biàn) ()

() () () () () ( ) (qiú) () (qiú) () () ( ) (tuó) (luó) () () ( ) () () () () ( ) () () () () ( ) () () (qié) () ( ) (zhēn) (líng) (qián) () ( ) (suō) () ()

(miè) (dìng) () (zhēn) (yán) () () (biàn) ()

(ōng) ( ) () () () (lín) (tuó) 𩕳(níng) ( ) (suō) () ()

(miè) () (zhàng) (zhēn) (yán) () () (biàn) ()

(ōng) ( ) (ā) () () () ( ) (suō) () ()

() () (yuán) 滿(mǎn) () (xián) (hèng) (yuàn) (tuó) (luó) () () () (biàn) ()

() () () () () () ( ) () (wěi) (jiā) (nán) ( ) () () (jiē) (tuō) (nán) ( ) (ōng) ( ) (ā) () () () (wěi) ( ) () () ( ) (suō) ()

() (quē) (zhēn) (yán)(sān) (biàn))

() () () () () (nuó) (duō) () () () ( ) (qié) () (qié) ()
() (zhù) () (zhù) ( ) () () () () ( ) () () (hōng)
() () () () () ( ) (hōng) ( ) () () () (suō) () ()

() (quē) (yuán) 滿(mǎn) (zhēn) (yán)(sān) (biàn))

(ōng) ( ) () () () () ( ) (shè) () () () ( ) (suō) ()

() (huí) (xiàng) (zhēn) (yán) ((() (sān) (biàn) )())

(ǎn) ( ) (suō) () () ( ) (suō) () () ( ) () () (náng) ( ) () () () () () ( ) () () () ( ) (hōng)

(sān) (guī) ()

() (guī) () () ( ) (dāng) (yuàn) (zhòng) (shēng) ( ) () (jiě) () (dào) ( ) () () (shàng) (xīn)
() (guī) () () ( ) (dāng) (yuàn) (zhòng) (shēng) ( ) (shēn) () (jīng) (zàng) ( ) (zhì) (huì) () (hǎi)
() (guī) () (sēng) ( ) (dāng) (yuàn) (zhòng) (shēng) ( ) (tǒng) () () (zhòng) ( ) () (qiè) () (ài) ( ) () (nán) (shèng) (zhòng)

(huí) (xiàng) ()

(sòng) (jīng) (gōng) () (shū) (shèng) (hèng) ( ) () (biān) (shèng) () (jiē) (huí) (xiàng)
() (yuàn) (chén) () (zhū) (zhòng) (shēng) ( ) () (wǎng) () (liàng) (guāng) () (chà)
(shí) (fāng) (sān) (shì) () (qiè) () ( ) () (qiè) () () () () ()
() () () () () (luó) ()

(yuàn) () () (gōng) () ( ) (zhuāng) (yán) () (jìng) ()
(shàng) (bào) () (chóng) (ēn) ( ) (xià) () (sān) () ()
(ruò) (yǒu) (jiàn) (wén) (zhě) ( ) () () () () (xīn)
(jìn) () () (bào) (shēn) ( ) (tōng) (shēng) () () (guó)

(yuàn) (xiāo) (sān) (zhàng) (zhū) (fán) (nǎo) ( ) (yuàn) () (zhì) (huì) (zhēn) (míng) (liǎo)
() (yuàn) () (huì) () (zēng) (zhǎng) ( ) (xùn) () (yuán) (chéng) () () (dào)

() (tōng) (fāng) (guǎng) (chàn) (huǐ) (miè) (zuì) (zhuāng) (yán) (chéng) () (jīng) (zhōng)

Big Release Sutra Part 1 / Big Release Sutra Part 2 / Big Release Sutra Part 3

Big Release Sutra Part 3