晚课() () (lián) (chí) (hǎi) (huì) () () () ((() (sān) (chēng) )())

() (shuō) (ā) () (tuó) (jīng)

(yáo) (qín) (sān) (zàng) () (shī) (jiū) () (luó) (shí) ()



() (shuō) (ā) () (tuó) (jīng)

() () (qiè) () (zhàng) (gēn) (běn) () (shēng) (jìng) () (tuó) (luó) () ((() (sān) (biàn) )())

() () (ā) () (duō) () () ( ) (duō) (tuō) (qié) (duō) () ( ) (duō) () () (tuō) ( ) (ā) () () () () () ( ) (ā) () () (duō) ( ) () (dān) () () ( ) (ā) () () (duō) ( ) () (jiā) (lán) () ( ) (ā) () () (duō) ( ) () (jiā) (lán) (duō) ( ) (qié) () () ( ) (qié) (qié) (nuó) ( ) (zhǐ) (duō) (jiā) () ( ) (suō) () ()

() () () (chàn) (huǐ) (wén)

() () () (bēi) (mǐn) (zhòng) (shēng) ( ) () () () (shě) () (hán) (shì)
(xiàng) (hǎo) (guāng) (míng) () () (yán) ( ) (zhòng) (děng) (zhì) (xīn) (guī) (mìng) ()

() () ( ) (guī) () (shí) (fāng) ( ) (jìn) () (kōng) (jiè) ( ) () (qiè) (zhū) ()
() () ( ) (guī) () (shí) (fāng) ( ) (jìn) () (kōng) (jiè) ( ) () (qiè) (zūn) ()
() () ( ) (guī) () (shí) (fāng) ( ) (jìn) () (kōng) (jiè) ( ) () (qiè) (xián) (shèng) (sēng)

() () ( ) () (lái) ( ) (yìng) (gòng) ( ) (zhèng) (biàn) (zhī) ( ) (míng) (xíng) ()
(shàn) (shì) (shì) (jiān) (jiě) ( ) () (shàng) (shì) ( ) (tiáo) () (zhàng) ()
(tiān) (rén) (shī) ( ) () ( ) (shì) (zūn)

() () () (guāng) ()
() () () (mǐng) ()
() () () (jìng) ()
() () (duō) () (luó) () (zhān) (tán) (xiāng) ()
() () (zhān) (tán) (guāng) ()
() () () () (chuáng) ()
() () (huān) () (zàng) () () (bǎo) () ()
() () () (qiè) (shì) (jiān) () (jiàn) (shàng) () (jīng) (jìn) ()
() () () () (chuáng) (dēng) (guāng) ()
() () (huì) () (zhào) ()
() () (hǎi) () (guāng) (míng) ()
() () (jīn) (gāng) (láo) (qiáng) () (sàn) (jīn) (guāng) ()
() () () (qiáng) (jīng) (jìn) (yǒng) (měng) ()
() () () (bēi) (guāng) ()
() () () () (wáng) ()
() () () (záng) ()
() () (zhān) (tán) () (zhuāng) (yán) (shèng) ()
() () (xián) (shàn) (shǒu) ()
() () (shàn) () ()
() () 广(guǎng) (zhuāng) (yán) (wáng) ()
() () (jīn) (huá) (guāng) ()
() () (bǎo) (gài) (zhào) (kōng) () (zài) () (wáng) ()
() () () (kōng) (bǎo) (huá) (guāng) ()
() () (liú) () (zhuāng) (yán) (wáng) ()
() () () (xiàn) () (shēn) (guāng) ()
() () () (dòng) (zhì) (guāng) ()
() () (xiáng) () (zhòng) () (wáng) ()
() () (cái) (guāng) (míng) ()
() () (zhì) (huì) (shèng) ()
() () () () (xiān) (guāng) ()
() () (shàn) () (yuè) (yīn) (miào) (zūn) (zhì) (wáng) ()
() () (shì) (jìng) (guāng) ()
() () (lóng) (zhǒng) (shàng) (zūn) (wáng) ()
() () () (yuè) (guāng) ()
() () () (yuè) (zhū) (guāng) ()
() () (huì) (chuáng) (shèng) (wáng) ()
() () (shī) () (hǒu) () (zài) () (wáng) ()
() () (miào) (yīn) (shèng) ()
() () (cháng) (guāng) (chuáng) ()
() () (guān) (shì) (dēng) ()
() () (huì) (wēi) (dēng) (wáng) ()
() () () (shèng) (wáng) ()
() () () () (guāng) ()
() () () (màn) (nuó) (huá) (guāng) ()
() () (yōu) (tán) () (luó) (huā) (shū) (shèng) (wáng) ()
() () () (huì) () (wáng) ()
() () (ā) (chù) () (huān) () (guāng) ()
() () () (liàng) (yīn) (shēng) (wáng) ()
() () (cái) (guāng) ()
() () (jīn) (hǎi) (guāng) ()
() () (shān) (hǎi) (huì) () (zài) (tōng) (wáng) ()
() () () (tōng) (guāng) ()
() () () (qiè) () (cháng) (mǎn) (wáng) ()
() () (shì) (jiā) (móu) () ()
() () (jīn) (gāng) () (huài) ()
() () (bǎo) (guāng) ()
() () (lóng) (zūn) (wáng) ()
() () (jīng) (jìn) (jūn) ()
() () (jīng) (jìn) () ()
() () (bǎo) (huǒ) ()
() () (bǎo) (yuè) (guāng) ()
() () (xiàn) () () ()
() () (bǎo) (yuè) ()
() () () (gòu) ()
() () () (gòu) ()
() () (yǒng) (shī) ()
() () (qīng) (jìng) ()
() () (qīng) (jìng) (shī) ()
() () (suō) (liú) (nuó) ()
() () (shuǐ) (tiān) ()
() () (jiān) () ()
() () (zhān) (tán) (gōng) () ()
() () () (liàng) () (guāng) ()
() () (guāng) () ()
() () () (yōu) () ()
() () (nuó) (luó) (yán) ()
() () (gōng) () (huā) ()
() () (lián) (huā) (guāng) (yóu) () (shén) (tōng) ()
() () (cái) (gōng) () ()
() () () (niàn) ()
() () (shàn) (míng) (chēng) (gōng) () ()
() () (hóng) (yàn) () (chuáng) (wáng) ()
() () (shàn) (yóu) () (gōng) () ()
() () (dòu) (zhàn) (shèng) ()
() () (shàn) (yóu) () ()
() () (zhōu) () (zhuāng) (yán) (gōng) () ()
() () (bǎo) (huā) (yóu) () ()
() () (bǎo) (lián) (huā) (shàn) (zhù) (suō) (luó) (shù) (wáng) ()
() () () (jiè) (zàng) (shēn) (ā) () (tuó) ()

() (shì) (děng) ( ) () (qiè) (shì) (jiè) ( ) (zhū) () (shì) (zūn) ( ) (cháng) (zhù) (zài) (shì) ( ) (shì) (zhū) (shì) (zūn) ( ) (dāng) () (niàn) () ( ) (ruò) () () (shēng) ( ) (ruò) () (qián) (shēng) ( ) (cóng) () (shǐ) (shēng) () () (lái) ( ) (suǒ) (zuò) (zhòng) (zuì) ( ) (ruò) () (zuò) ( ) (ruò) (jiāo) () (zuò) ( ) (jiàn) (zuò) (suí) () ( ) (ruò) () (ruò) (sēng) ( ) (ruò) () (fāng) (sēng) () ( ) (ruò) () () ( ) (ruò) (jiāo) () () ( ) (jiàn) () (suí) () ( ) () () (jiān) (zuì) ( ) (ruò) () (zuò) ( ) (ruò) (jiāo) () (zuò) ( ) (jiàn) (zuò) (suí) () ( ) (shí) () (shàn) (dào) ( ) (ruò) () (zuò) ( ) (ruò) (jiāo) () (zuò) ( ) (jiàn) (zuò) (suí) () ( ) (suǒ) (zuò) (zuì) (zhàng) ( ) (huò) (yǒu) () (zàng) ( ) (huò) () () (zàng) ( ) (yīng) (duò) () () ( ) 饿(è) (guǐ) (chù) (shēng) ( ) (zhū) () (è) () ( ) (biān) () (xià) (jiàn) ( ) () (miè) () (chē) ( ) () (shì) (děng) (chù) ( ) (suǒ) (zuò) (zuì) (zhàng) ( ) (jīn) (jiē) (chàn) (huǐ) ( ) (jīn) (zhū) () (shì) (zūn) ( ) (dāng) (zhèng) (zhī) () ( ) (dāng) () (niàn) () ( ) () () () (zhū) () (shì) (zūn) (qián) ( ) (zuò) () (shì) (yán) ( ) (ruò) () () (shēng) ( ) (ruò) () () (shēng) ( ) (cēng) (xíng) () (shī) ( ) (huò) (shǒu) (jìng) (jiè) ( ) (nǎi) (zhì) (shī) () (chù) (shēng) ( ) () (tuán) (zhī) (shí) ( ) (huò) (xiū) (jìng) (xíng) ( ) (suǒ) (yǒu) (shàn) (gēn) ( ) (chéng) (jiù) (zhòng) (shēng) ( ) (suǒ) (yǒu) (shàn) (gēn) ( ) (xiū) (xíng) () () ( ) (suǒ) (yǒu) (shàn) (gēn) ( ) () () (shàng) (zhì) ( ) (suǒ) (yǒu) (shàn) (gēn) ( ) () (qiè) () () ( ) (xiào) () (chóu) (liàng) ( ) (jiē) () (huí) (xiàng) ( ) (ā) (nòu) (duō) (luó) (sān) (miǎo) (sān) () () ( ) () (guò) () (wèi) (lái) ( ) (xiàn) (zài) (zhū) () ( ) (suǒ) (zuò) (huí) (xiàng) ( ) () () () (shì) (huí) (xiàng) ( ) (zhòng) (zuì) (jiē) (chàn) (huǐ) ( ) (zhū) () (jìn) (suí) () ( ) () (qǐng) () (gōng) () ( ) (yuàn) (chéng) () (shàng) (zhì) ( ) () (lái) (xiàn) (zài) () ( ) () (zhòng) (shēng) (zuì) (shèng) ( ) () (liáng) (gōng) () (hǎi) ( ) () (jīn) (guī) (mìng) () ( )

(suǒ) (yǒu) (shí) (fāng) (shì) (jiè) (zhōng) ( ) (sān) (shì) () (qiè) (rén) (shī) ()
() () (qīng) (jìng) (shēn) () () ( ) () (qiè) (biàn) () (jìn) () ()
() (xián) (héng) (yuàn) (wēi) (shén) () ( ) () (xiàn) () (qiè) () (lái) (qián)
() (shēn) () (xiàn) (chà) (chén) (shēn) ( ) () () (biàn) () (chà) (chén) ()
() () (chén) (zhōng) (chén) (shù) () ( ) () (chù) () () (zhòng) (huì) (zhōng)
() (jìn) () (jiè) (chén) () (rán) ( ) (shēn) (xìn) (zhū) () (jiē) (chōng) (mǎn)
() () () (qiè) (yīn) (shēng) (hǎi) ( ) () (chū) () (jìn) (miào) (yán) ()
(jìn) () (wèi) (lái) () (qiè) (jié) ( ) (zàn) () (shèn) (shēn) (gōng) () (hǎi)
() (zhū) (zuì) (shèng) (miào) (huā) (màn) ( ) () (yuè) () (xiāng) () (sǎn) (gài)
() (shì) (zuì) (shèng) (zhuāng) (yán) () ( ) () () (gòng) (yǎng) (zhū) () (lái)
(zuì) (shèng) () () (zuì) (shèng) (xiāng) ( ) () (xiāng) (shāo) (xiāng) () (dēng) (zhú)
() () (jiē) () (miào) (gāo) () ( ) () () (gòng) (yǎng) (zhū) () (lái)
() () 广(guǎng) () (shèng) (jiě) (xīn) ( ) (shēn) (xìn) () (qiè) (sān) (shì) ()
() () () (xián) (héng) (yuàn) () ( ) () (biàn) (gòng) (yǎng) (zhū) () (lái)
() () (suǒ) (zào) (zhū) (è) () ( ) (jiē) (yóu) () (shǐ) (tān) (chēn) (chī)
(cóng) (shēn) () () (zhī) (suǒ) (shēng) ( ) () (qiè) () (jīn) (jiē) (chàn) (huǐ)
(shí) (fāng) () (qiè) (zhū) (zhòng) (shēng) ( ) (èr) (chéng) (yǒu) (xué) () () (xué)
() (qiè) () (lái) () () () ( ) (suǒ) (yǒu) (gōng) () (jiē) (suí) ()
(shí) (fāng) (suǒ) (yǒu) (shì) (jiān) (dēng) ( ) (zuì) (chū) (chéng) (jiù) () () (zhě)
() (jīn) () (qiè) (jiē) (quàn) (qǐng) ( ) (zhuǎn) () () (shàng) (miào) () (lún)
(zhū) () (ruò) () (shì) (niè) (pán) ( ) () () (zhì) (chéng) (ér) (quàn) (qǐng)
(wéi) (yuàn) (jiǔ) (zhù) (chà) (chén) (jié) ( ) () () () (qiè) (zhū) (zhòng) (shēng)
(suǒ) (yǒu) () (zàn) (gòng) (yǎng) () ( ) (qǐng) () (zhù) (shì) (zhuǎn) () (lún)
(suí) () (chàn) (huǐ) (zhū) (shàn) (gēn) ( ) (huí) (xiàng) (zhòng) (shēng) () () (dào)
(yuàn) (jiāng) () () (shèng) (gōng) () ( ) (huí) (xiàng) () (shàng) (zhēn) () (jiè)
(xìng) (xiàng) () () () (sēng) (qié) ( ) (èr) () (róng) (tōng) (sān) (mèi) (yìn)
() (shì) () (liàng) (gōng) () (hǎi) ( ) () (jīn) (jiē) () (jìn) (huí) (xiàng)
(suǒ) (yǒu) (zhòng) (shēng) (shēn) (kǒu) () ( ) (jiàn) (huò) (tán) (bàng) () () (děng)
() (shì) () (qiè) (zhù) () (zhàng) ( ) () (jiē) (xiāo) (miè) (jìn) () ()
(niàn) (niàn) (zhì) (zhōu) () () (jiè) ( ) 广(guǎng) () (zhòng) (shēng) (jiē) () 退(tuì)
(nǎi) (zhì) () (kōng) (shì) (jiè) (jìn) ( ) (zhòng) (shēng) () () (fán) (nǎo) (jìn)
() (shì) () () 广(guǎng) () (biān) ( ) (yuàn) (jīn) (huí) (xiàng) () () (shì)
() () () (héng) () (xián) () () ((() (sān) (chēng) )())

蒙山施食

蒙山施食是一种施食给众生的仪式。如果有人在佛堂外做过一次蒙山施食,那人就有责任要在那个地方每天为众生做蒙山施食,所以大家一定要注意, 也因此我没有放在这个网上,因为有缘看到这个网站的人大多是居士或是初学者。有发心者请自己到佛堂请仪式本,不好意思。

() () () (luó) () (duō) (xīn) (jīng)

(táng) (sān) (zàng) () (shī) (xuán) (zàng) (fèng) (zhào) ()

(guān) () (zài) () () ( ) (xíng) (shēn) () () () (luó) () (duō) (shí) ( ) (zhào) (jiàn) () (yùn) (jiē) (kōng) ( ) () () (qiè) () (è) ( ) (shè) () () ( ) () () () (kōng) ( ) (kōng) () () () ( ) () () (shì) (kōng) ( ) (kōng) () (shì) () ( ) (shòu) (xiǎng) (xíng) (shì) ( ) () () () (shì) ( ) (shè) () () ( ) (shì) (zhū) () (kōng) (xiàng) ( ) () (shēng) () (miè) ( ) () (gòu) () (jìng) ( ) () (zēng) () (jiǎn) ( ) (shì) () (kōng) (zhōng) () () ( ) () (shòu) (xiǎng) (xíng) (shì) ( ) () (yǎn) (ěr) () (shé) (shēn) () ( ) () () (shēng) (xiāng) (wèi) (chù) () ( ) () (yǎn) (jiè) ( ) (nǎi) (zhì) () () (shì) (jiè) ( ) () () (míng) ( ) () () () (míng) (jìn) ( ) (nǎi) (zhì) () (lǎo) () ( ) () () (lǎo) () (jìn) ( ) () () () (miè) (dào) ( ) () (zhì) () () () ( ) () () (suǒ) () () ( ) () () () (duǒ) ( ) () () () () (luó) () (duō) () ( ) (xīn) () (guà) (ài) ( ) () (guà) (ài) () ( ) () (yǒu) (kǒng) () ( ) (yuǎn) () (diān) (dǎo) (mèng) (xiǎng) ( ) (jiū) (jìng) (niè) (pán) ( ) (sān) (shì) (zhū) () ( ) () () () () (luó) () (duō) () ( ) () (ā) (nòu) (duō) (luó) (sān) (miǎo) (sān) () () ( ) () (zhī) () () () (luó) () (duō) ( ) (shì) () (shén) (zhòu) ( ) (shì) () (míng) (zhòu) ( ) (shì) () (shàng) (zhòu) ( ) (shì) () (děng) (děng) (zhòu) ( ) (néng) (chú) () (qiè) () ( ) (zhēn) (shí) () () ( ) () (shuō) () () () (luó) () (duō) (zhòu) ( ) () (shuō) (zhòu) (yuē) ( ) (jiē) () (jiē) () ( ) () (luó) (jiē) () ( ) () (luó) (sēng) (jiē) () ( ) () () () () () ( )

(wǎng) (shēng) (zhòu) ((() (sān) (biàn) )())

() () (ā) () (duō) () () ( ) (duō) (tuō) (qié) (duō) () ( ) (duō) () () (tuō) ( ) (ā) () () () () () ( ) (ā) () () (duō) ( ) () (dān) () () ( ) (ā) () () (duō) ( ) () (jiā) (lán) () ( ) (ā) () () (duō) ( ) () (jiā) (lán) (duō) ( ) (qié) () () ( ) (qié) (qié) (nuó) ( ) (zhǐ) (duō) (jiā) () ( ) (suō) () ()

(zàn) () ()

() (shēng) (dēng) () (bǎo) () ( ) (sān) (yǒu) (tuō) (huà) (lián) (chí)
() (shā) 饿(è) (guǐ) (zhèng) (sān) (xián) ( ) (wàn) (lèi) (yǒu) (qíng) (dēng) (shí) ()
(ā) () (tuó) () (shēn) (jīn) () ( ) (xiàng) (hǎo) (guāng) (míng) () (děng) (lún)
(bái) (háo) (wǎn) (zhuǎn) () () () ( ) (gān) () (chéng) (qīng) () () (hǎi)
(guāng) (zhōng) (huà) () () (shù) 亿() ( ) (huà) () () (zhòng) () () (biān)
() (shí) () (yuàn) () (zhòng) (shēng) ( ) (jiǔ) (pǐn) (xián) (lìng) (dēng) () (àn)
() () 西() (fāng) () () (shì) (jiè) () () () (bēi) (ā) () (tuó) ()
() () (ā) () (tuó) () ((() (shù) (bǎi) (qiān) (shēng) )())
() () (guān) (shì) (yīn) () () ((() (sān) (chēng) )())
() () () (shì) (zhì) () () ((() (sān) (chēng) )())
() () (qīng) (jìng) () (hǎi) (zhòng) () () ((() (sān) (chēng) )())

(jìng) () (wén)

() (xīn) (guī) (mìng) ( ) () () (shì) (jiè) ( ) (ā) () (tuó) () ( ) (yuàn) () (jìng) (guāng) (zhào) () ( ) () (shì) (shè) ()
() (jīn) (zhèng) (niàn) ( ) (chēng) () (lái) (míng) ( ) (wéi) () () (dào) ( ) (qiú) (shēng) (jìng) () ( ) () () (běn) (shì)
(ruò) (yǒu) (zhòng) (shēng) ( ) () (shēng) () (guó) ( ) (zhì) (xīn) (xìn) () ( ) (nǎi) (zhì) (shí) (niàn) ( ) (ruò) () (shēng) (zhě)
() () (zhèng) (jué) ( ) () () (niàn) () (yīn) (yuán) ( ) () () () (lái) ( ) () (shì) (hǎi) (zhōng) ( ) (chéng) () () ()
(zhòng) (zuì) (xiāo) (miè) ( ) (shàn) (gēn) (zēng) (zhǎng) ( ) (ruò) (lín) (mìng) (zhōng) ( ) () (zhī) (shí) (zhì) ( ) (shēn) () (bìng) ()
(xīn) () (tān) (liàn) ( ) () () (diān) (dǎo) ( ) () () (chán) (dìng) ( ) () () (shèng) (zhòng) ( ) (shǒu) (zhí) (jīn) (tái)
(lái) (yíng) (jiē) () ( ) () () (niàn) (qǐng) ( ) (shēng) () () (guó) ( ) (huā) (kāi) (jiàn) () ( ) () (wén) () (chéng)
(dùn) (kāi) () (huì) ( ) 广(guǎng) () (zhòng) (shēng) ( ) (mǎn) () () (yuàn)
(shí) (fāng) (sān) (shì) () (qiè) () ( ) () (qiè) () () () () () ( ) () () () () () (luó) ()

(shì) () () (guò) ( ) (mìng) () (suí) (jiǎn) ( ) () (shǎo) (shuǐ) () ( ) () (yǒu) () ()
() (zhòng) (此大众二字仅维那一人唱) ( ) (dāng) (qín) (jīng) (jìn) ( ) () (jiù) (tóu) (rán)
(dàn) (niàn) () (cháng) ( ) (shèn) () (fàng) ()

() (guī) () () ( ) (dāng) (yuàn) (zhòng) (shēng) ( ) () (jiě) () (dào) ( ) () () (shàng) (xīn)
() (guī) () () ( ) (dāng) (yuàn) (zhòng) (shēng) ( ) (shēn) () (jīng) (zàng) ( ) (zhì) (huì) () (hǎi)
() (guī) () (sēng) ( ) (dāng) (yuàn) (zhòng) (shēng) ( ) (tǒng) () () (zhòng) ( ) () (qiè) () (ài) ( ) () (nán) (shèng) (zhòng)


() () (qié) (lán) (shèng) (zhòng) () () ((() (sān) (chēng) )())

(qiān) (shǒu) (qiān) (yǎn) () (ài) () (bēi) (xīn) (tuó) (luó) ()

() () () () () (nuó) (duō) () () () ( ) () () (ā) () () ( ) () () (jié) () (shuò) () () () ( ) () () () (duǒ) () () ( ) () () () (duǒ) () () ( ) () () (jiā) () () (jiā) () ( ) (ān) ( ) () () () () () ( ) (shuò) () (nuó) () (xiě) ( ) () () () () () (duǒ) () (méng) (ā) () () ( ) () () () () (shì) () () (léng) (tuó) () ( ) () () (nuó) () (jǐn) (chí) ( ) () () () () (pān) (duō) (shā) (miē) ( ) () () (ā) (tuō) (dòu) (shū) (péng) ( ) (ā) (shì) (yùn) ( ) () () () (duō) () () () () (duō) ( ) () () () (qié) ( ) () () () (dòu) ( ) () (zhí) (tuō) ( ) (ān) ( ) (ā) () () () ( ) () (jiā) () ( ) (jiā) (luó) () ( ) () () () ( ) () () () () () (duǒ) ( ) () () () () ( ) () () () () ( ) () () () () () (tuó) (yùn) ( ) () () () () (jié) (méng) ( ) () () () () () (shé) () () ( ) () () () (shé) () () ( ) (tuó) () (tuó) () ( ) () () () ( ) (shì) () () () ( ) (zhē) () (zhē) () ( ) () () () () () ( ) () () () ( ) () () () () ( ) (shì) (nuó) (shì) (nuó) ( ) (ā) () (sēng) () () (shě) () ( ) () (shā) () (sēng) ( ) () () (shě) () ( ) () () () () () () ( ) () () () () () () ( ) (suō) () (suō) () ( ) () () () () ( ) () () () () ( ) () () () () () () ( ) () (tuó) () () (tuó) () ( ) () () () () ( ) (nuò) () (jǐn) (chí) ( ) () () () () (nuó) ( ) () () () (nuó) ( ) (suō) () () ( ) () (tuó) () ( ) (suō) () () ( ) () () () (tuó) () ( ) (suō) () () ( ) () (tuó) () () ( ) (shì) () () () ( ) (suō) () () ( ) (nuó) () (jǐn) (chí) ( ) (suō) () () ( ) () () (nuó) () ( ) (suō) () () ( ) () () (sēng) (ā) () (qié) () ( ) (suō) () () ( ) (suō) () () () (ā) () (tuó) () ( ) (suō) () () ( ) (zhě) () () (ā) () (tuó) () ( ) (suō) () () ( ) () (tuó) () (jié) () (tuó) () ( ) (suō) () () ( ) (nuó) () (jǐn) (chí) (pān) (qié) () () ( ) (suō) () () ( ) () () () (shèng) (jié) () () ( ) (suō) () () ( ) () () () () () () (duō) () () () ( ) () () (ā) () () ( ) () () (jié) () ( ) (shuò) () () () ( ) (suō) () () ( ) (ān) ( ) () 殿(diàn) () ( ) (màn) (duō) () ( ) () (tuó) () ( ) (suō) () ()

(qié) (lán) (zàn)

(qié) (lán) (zhǔ) (zhě) ( ) () () (wēi) (líng) ( ) (qīn) (chéng) () (chì) (gòng) (shū) (chéng)
(yōng) () () (wáng) (chéng) ( ) (wèi) (hàn) (wèi) (píng) ( ) (fàn) (chà) (yǒng) (ān) c(níng)
() () () () (zàng) () () () () () () () () () () (luó) ()

返回首頁